Strategije in tehnologije za zmanjševanje onesnaženja ozračja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni namen je seznaniti študente z najpomembnejšimi viri onesnaženja ozračja, zakonskimi predpisi in metodami nadzora onesnaženosti zraka v primeru točkovnih in drugih emisijskih virov. Dejanski problemi onesnaževanja ozračja v Sloveniji, Evropi in ZDA bodo služili kot ilustracija za lažje razumevanje težav in rešitev v primeru onesnaženosti ozračja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predhodno znanje splošne kemije.

Vsebina

• Značilnosti, viri in učinki zračnih polutantov
• Zakonodaja strategije za zmanjševanje onesnaževanja iz točkovnih virov
• Zakonodaja strategije za zmanjševanje onesnaževanja iz premičnih virov ter primer strategije nadzora onesnaževanja zraka v Sloveniji
• Področja varstva okolja
• Meteorologija onesnaženja ozračja ter nadzor zračnega onesnaženja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti razumejo in znajo razložiti osnovne koncepte (i) značilnosti zračnih polutantov, (ii) standardov (študenti pridobijo znanje o standardih za kakovost zraka notranjih prostorov in o emisijskih standardih, (iii) virov zračnega onesnaženja, (iv) vplivov različnih zračnih polutantov, (v) merjenja zračnega onesnaženja (seznanijo se z okoljskim vzorčenjem, vzorčenjem na viru, lokacijo vzorčenja, hitrostjo črpanja, relativno vlago, določevanjem velikosti delcev), (vi) upravljanjem s kakovostjo zraka (naučijo se o najnovejših analitskih metod, toksičnosti ozona, zmanjšanju toplogrednih plinov ter industrijskih okoljskih pristopih in okoljskih zakonih), (vii) nadzor (razumejo difuzijo emisij in kako se le-te tako redčijo v ozračju ter metode za nadzor emisij onesnaževal v zrak).
Prek izdelave seminarske naloge se študenti naučijo izbrano problematiko, vezano na eno izmed zgoraj navedenih tematik, predstaviti in prediskutirati z ostalimi študenti.

Načini ocenjevanja

• Seminarska naloga (30 %) • Pisni izpit (60 %) • Ustni izpit (10 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Fizika atmosfere na Univerzi v Novi Gorici.

  • DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, ZOTTER, P., PREVOT, A. S. H., RUCKSTUHL, C., COZ, E., RUPAKHETI, M., SCIARE, Jean, MÜLLER, T., WIEDENSOHLER, A., HANSEN, Anthony D. A. The "dual-spot" Aethalometer : an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric measurement techniques, ISSN 1867-1381, 2015, no. 8, str. 1965-1979, ilustr., doi: 10.5194/amt-8-1965-2015.

  • ZOTTER, P., HERICH, Hanna, GYSEL, Martin, EL-HADDAD, Imad, ZHANG, Yanling, MOČNIK, Griša, HÜGLIN, Christoph, BALTENSPERGER, Urs, SZIDAT, Sönke, PREVOT, Andre S. H. Evaluation of the absorption Ångström exponents for traffic and wood burning in the Aethalometer based source apportionment using radiocarbon measurements of ambient aerosol. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2017, vol. 17, no. 6, str. 4229-4249, doi: 10.5194/acp-2016-621.

  • PLATT, Stephen M., JEŽEK, Irena, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, et al. Secondary organic aerosol formation from gasoline vehicle emissions in a new mobile environmental reaction chamber. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2013, vol. 13, no. 18, str. 9141-9158, doi: 10.5194/acp-13-9141-2013.

  • INVERNIZZI, Giovanni, RUPRECHT, Ario, MAZZA, Roberto, DE MARCO, Cinzia, MOČNIK, Griša, SIOUTAS, Constantinos, WESTERDAHL, Dane. Measurement of black carbon concentration as an indicator of air quality benefits of traffic restriction policies within the ecopass zone in Milan, Italy. Atmospheric environment, ISSN 1352-2310. [Print ed.], 2011, vol. 45, issue 21, str. 3522-3527, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.04.008.

  • OGRIN, Matej (avtor, fotograf), VINTAR MALLY, Katja, PLANINŠEK, Anton, GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, OGRIN, Darko (urednik). Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-237-816-5.