Strategije in tehnologije za zmanjševanje onesnaženja vode

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Poglobljena znanja s področja voda, tako pitnih kot tehnoloških, ter razumevanje postopkov priprave pitnih in tehnoloških voda ter čiščenja odpadnih voda.
Študenti pridobijo kompetence in znanje, da so sposobni oceniti kvaliteto vode, izbrati ustrezno čiščenje oz. ravnanje z vodami in preračunati osnovne tehnološke parametre za velikost in obratovanje naprav za obdelavo vode/odpadne vode.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje pojmov iz kemije, biologije in fizike na 1. stopnji bolonjskega študija naravoslovja ali inženirstva

Vsebina

• Zaščita in priprava pitne vode: predstavitev vodne krize pri nas in v svetu; viri pitne vode (podtalnica/površinske vode); ukrepi za povečanje količine in izboljšanja kvalitete surovih vod
• Priprava tehnološke vode; splošni parametri kvalitete vode
• Oskrba z vodo in odvod onesnaženih voda (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda iz urbanih in ruralnih naselij)
• Čiščenje odpadnih voda: postopki čiščenja komunalnih odpadnih voda; mehanski postopki čiščenja voda; kemijski postopki čiščenja voda; sodobni in kombinirani postopki čiščenja voda; biološko čiščenje odpadnih voda; anaerobno in aerobno čiščenje odpadnih voda
• Problematika blat in gošč iz čistilnih naprav
• Naprednejši postopki obdelave odpadnih vod: algne tehnologije, mikrobiološke gorivne celice, elektrokemijski postopki, napredni oksidacijski postopki …

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Razumevanje kakovosti pitnih voda
• Razumevanje kakovosti tehnoloških voda
• Razumevanje različnih postopkov priprave voda, tako pitnih kot tehnoloških vod
• Pridobljena znanja pri razumevanju kvalitete voda in uporabe primernih postopkov priprave vode glede na zahtevane kriterije kvalitete voda
• Preračun različnih postopkov predelave in postopkov čiščenja vode, masne in energijske bilance

Temeljna literatura in viri

  • Water and Wastewater Technology / Mark J. Hammer, Mark J. Hammer, Jr. London [etc.]: Prentice Hall International, cop. 1996. Katalog E-gradivo
  • Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse / Metcalf & Eddy, Inc. International ed., 4th ed. / revised by George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, 2004. E-gradivo
  • ROŠ, Milenko, ZUPANČIČ, Gregor Drago. Čiščenje odpadnih voda, (Ekotehnologije in trajnostni razvoj 1, zv. 3). 1. izd. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja, 2010. 330 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92734-3-2.
  • Anaerobic Digestion Processes in Industrial Wastewater Treatment / Sandra M. Stronach, Thomasine Rudd, John N. Lester, Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1986.
  • Izbrani članki iz revije Bioresorce technology E-gradivo, Water research E-gradivo in ostalih za obravnavo najnovejših tehnologij za predelavo vod.

Načini ocenjevanja

• Opravljena seminarska naloga (pisni izdelek in predstavitev; 20 %) • Opravljen pisni izpit (80 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje varstva okolja na Univerzi v Novi Gorici

  1. KALUŽA, Leon, ŠUŠTARŠIČ, Matej, RUTAR, Vera, ZUPANČIČ, Gregor Drago. The re-use of Waste-Activated Sludge as part of a "zero-sludge" strategy for wastewater treatments in the pulp and paper industry. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2014, vol. 151, str. 137-143, doi: 10.1016/j.biortech.2013.10.041. [COBISS.SI-ID2945275]

  2. ZUPANČIČ, Gregor Drago, ŠKRJANEC, Igor, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Anaerobic co-digestion of excess brewery yeast in a granular biomass reactor to enhance the production of biomethane. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2012, vol. 124, str. 328-337, ilustr., doi: 10.1016/j.biortech.2012.08.064. [COBISS.SI-ID 3102344]

  3. CUKJATI, Nevenka, ZUPANČIČ, Gregor Drago, ROŠ, Milenko, GRILC, Viktor. Composting of anaerobic sludge : an economically feasible element of a sustainable sewage sludge management. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2012, vol. 106, str. 48-55.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971200182X. [COBISS.SI-ID 4943130]

  4. ZUPANČIČ, Gregor Drago, ROŠ, Milenko. Determination of chemical oxygen demand in substrates from anaerobic treatmentof solid organic waste : Elektronski vir. Waste and biomass valorization, ISSN 1877-265X. [Spletna izd.], 2012, no. 1, vol. 3, str. 89-98. http://www.springerlink.com/content/29l3g8046ql177x1/. [COBISS.SI-ID 4911130]

  5. ZUPANČIČ, Gregor Drago, JEMEC, Anita. Anaerobic digestion of tannery waste : semi-continuous and anaerobic sequencing batch reactor processe. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2010, vol. 101, no. 1, str. 26-33. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4X24BYF-1&_user=634399&_coverDate=08%2F21%2F2009&_alid=995915539&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5 692&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=1&_acct=C000033678&_version=1&_urlVersion=0&_userid=634399&md5=2f77d4531c15321e387dcb232571213e, doi: 10.1016/j.biortech.2009.07.028. [COBISS.SI-ID 4220698]