Ocenjevanje vplivov na okolje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študente izobraziti v prepoznavanju in analizi okoljskih problemov ter vrednotenju alternativ za njihovo reševanje. Poudarek bo na različnih namembnostih ocen, metodah in orodjih interdisciplinarnega ocenjevanja vplivov na okolje ter načinih prikazovanja rezultatov. Prikazovanje in tolmačenje rezultatov bo vključevalo poglede številnih uporabnikov ocen vplivov na okolje, od upravnih organov do finančnih institucij in javnosti. Navedena integrativna znanja so nujna za uspešno delo na področju varstva okolja. Tesna povezanost predavanj, terenskih ogledov, ekskurzij in vaj bo omogočila študentom neposreden vpogled v realne probleme domačega in tujega okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno predznanje, ki ga daje obvezni predmet Postopki optimizacije v varstvu okolja ter razumevanje snovno-bilančnega modeliranja.

Vsebina

Splošno
• Uvod (Sestavine ocene vplivov na okolje, osnovni koncepti, postopek izdelave, namembost, domet, zgodovina, zakonodaja)
• Ocena vplivov kot mehanizem varstva okolja (načela in cilji varstva okolja, vloga ocene vplivov na okolje v upravnih postopkih, praksa v svetu)
• Poročilo o vplivih na okolje (format-vsebina, prikazovanje rezultatov, veljavnost in uporabnost poročil)
• Ocena vplivov na okolje in planiranje (strateško planiranje, prostorsko- varovalno planiranje, vloga ocene vplivov na okolje pri gospodarskem planiranju)
Ocena vplivov na okolje – kazalci
• Kazalci sprememb v okolju (definicije, spremembe fizičnih sestavin okolja, socialne spremembe, gospodarski vidiki, spremljanje sprememb-nadzor)
• Kazalci vplivov (definicije; ločevanje med spremembami v okolju in vplivi na okolje; postopki vrednotenja; pristopi k varstvu: antropocentričen, holističen, fundamentalizem; etični vidiki pri ocenjevanju vplivov na okolje; spremljanje sprememb-nadzor)
• Standardi (normativi, načela ustreznosti, načela sprejemljivosti, tolerabilnost)
Sestavine in metode ocenjevanja
• Sestavine okolja (metoda: drevesna členitev okolja/prostora)
• Biološki vidiki
• Družbeni vidiki
• Emisije in imisije (metoda: snovna bilanca, ocena tehnologij, modeliranje)
• Razmeščanje dejavnosti v prostoru (metoda: študije ranljivosti, prostorsko modeliranje, GIS)
• Psihološki vidiki
• Politike, plani, programi (metoda: strateška presoja)
• Tveganja (metode: HAZOP, HAZID, LOPA, kontrolni seznam, modeliranje in ocenjevanje tveganja)
• Zdravje (metoda: epidemiološke študije)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• sposobnost kritičnega prepoznavanja problemov v okolju
• poznavanje upravnih vidikov in namembnosti ocenjevanja vplivov na okolje
• poznavanje postopkov ocenjevanja vplivov na okolje
• obvladovanje metod in orodij za ocenjevanje vplivov na okolje
• obvladovanje prikazovanja in tolmačenja rezultatov

Temeljna literatura in viri

  • John Glasson, Riki Therivel, Andrew Chadwick. 2007. Introduction to environmental impact assessment. Routledge, 423 str. Katalog E-gradivo
  • Primeri poročil o delnih, celovitih in strateških presojah vplivov na okolje.

Načini ocenjevanja

Prisotnost in sodelovanje (20 %), skupinsko projektno delo (40 %), pisni izpit (40 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Suzana Žižek je habilitirana za področje Varstvo narave in okolja.

Žižek, S., Gombač, M., Švara, T., Pogačnik, M. 2014. Monensin – a review of factors influencing its
presence in the environment and recommendations for safe storage and use of monensin-contaminated manure. Slovenian Veterinary Research 51 (2): 53-63

Koroša, A., Žižek, S., Mali, N. 2014. Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju. Geologija 57 (1): 39-52. doi:10.5474/geologija.2014.005

Žižek, S., Zidar, P. Toxicity of the ionophore antibiotic lasalocid to soil-dwelling invertebrates: Avoidance tests in comparison to classic sublethal tests. 2013. Chemosphere 92(5), 570-575. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.04.007.

Žižek, S., Hrženjak, R., Tavčar-Kalcher, G., Šrimpf, K., Šemrov, N., Zidar, P. 2011. Does monensin in chicken manure from poultry farms pose a threat to soil in vertebrates? Chemosphere 83(4), 517-523, doi: 10.1016/j.chemosphere.2010.12.058.

Žižek, S., Milačič, R., Kovač, N., Jaćimović, R., Toman, M. J., Horvat, M. 2011. Periphyton as a bioindicator of mercury pollution in a temperate torrential river ecosystem. Chemosphere, 85(5), 883-891, doi: doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.06.110.