Sistemska ekologija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je uvajanje osnovnih vsebin in metod sistemske ekologije. Predmet temelji na izgradnji konceptualnih in dinamičnih modelov ekosistemov, računalniški simulaciji, uporabi sistemske analize ter sintezi pridobljenih znanj za postavljanje in preverjanje novih hipotez. Poudarek je na uporabi sistemske ekologije pri ugotavljanju interakcij med organizmi in njihovim okoljem ter obnašanja celotnega sistema.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno znanje ekologije, biologije, matematike in računalništva, ki ga študenti dobijo na prvi stopnji univerzitetnega študija.

Vsebina

Sistemska ekologija je osredotočena na preučevanje strukture in delovanje ekosistemov na osnovi metod splošne teorije sistemov in ekološkega modeliranja. Vsebina predmeta je razdeljena na tri sklope. Prvi obravnava ekosistemsko teorijo, drugi ekološko modeliranje, tretji pa uporabo sistemsko ekoloških metod iz prvih dveh sklopov za preučevanju strukture in delovanja ekosistemov.
V prvem sklopu predmeta se študenti seznanijo s temeljnimi principi sistema in sistemskega razmišljanja in splošne teorije sistemov v razumevanju ekosistemov. Drugi sklop obravnava postopke in pravila pristopov ekološkega modeliranja, ki se s pomočjo sistemske obravnave ekoloških problemov integrirajo v tretjem vsebinskem sklopu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo pridobili sposobnost povezovanja različnih nivojev ekoloških sistemov, razumeli bodo njihove medsebojne in vzajemne odnose kar jim bo omogočilo prepoznavanje njihovo odzivanje (od vrste do ekosistema) na spremembe dejavnikov okolja. Pridobljeno znanje jim bo omogočalo oblikovanje sistemskih ukrepov za omejitev ali odpravo nezaželenih vplivov ter razvoj novih pristopov, ki bodo pomagali izboljšati stanje prizadetih ekoloških sistemov. Pri tem se bodo navezovali na povezovanje obravnavanih treh vsebinskih sklopov, s čemer bodo dosegli celostno obravnavo preučevanih problemov in oblikovali njihove sistemske rešitve.

Temeljna literatura in viri

  • Jorgensen, S. E. 2012. Introduction to systems ecology. New York. CRC Press: 320 pp.
  • Bertalanffy von, l. 1968. General System Theory. New York, George Braziller: 295 pp. E-gradivo
  • Jorgensen, S. E., Müller, F. (eds.). 2000. Handbook of Ecosystem Theories and Management. Boca Raton, London, New York, Washington D. C., Lewis Publishers: 600 pp. E-gradivo
  • Jorgensen, S. E. 1997. Integration of Ecosystem Theories: A Pattern. Second Revised Edition. Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers: 388 pp. E-gradivo
  • Patten, B. C., Jorgensen, S. E. (eds.) 1995. The Part – Whole Realtion in Ecosystems.New Yersy, Prentice Hall: 736 pp.
  • Müller, F., Leupelt, M. (eds.). 1998. Eco Targets, Goal Functions, and Orientors. Berlin, Springer: 619 pp.
  • Jorgensen, S. E., Bendoricchio, G. 2001. Fundamentals of Ecological Modelling, Third edition. Elsevier, 530 pp.E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Poročilo o projektnem delu (40%) • Pisni izpit (60%)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja ekologije na Univerzi v Novi Gorici

DEBELJAK, Marko, POLJANEC, Aleš, ŽENKO, Bernard. Modelling forest growing stock from inventory data : a data mining approach. Ecological indicators, ISSN 1470-160X, jun. 2014, vol. 41, str. 30-39, doi: 10.1016/j.ecolind.2014.01.010. [COBISS.SI-ID 27499559]

DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, STOJANOVA, Daniela, LEPRINCE, Florence, DŽEROSKI, Sašo. Using relational decision trees to model out-crossing rates in a multi-field setting. V: JORDÁN, Ferenc (ur.), SCOTTI, Marco (ur.). Proceedigs of the 7th ECEM, European Conference on Ecological Modelling, 30 May - 2 June 2011, Riva el Garda, Italy, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 245, 2012). Amsterdam: Elsevier, 2012, vol. 245, str. 75-83, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2012.04.015. [COBISS.SI-ID 25848103]
tipologija 1.08 -> 1.01

CORTET, Jérôme, KOCEV, Dragi, DUCOBU, Caroline, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko, SCHWARTZ, Christophe. Using data mining to predict soil quality after application of biosolids in agriculture. Journal of environmental quality, ISSN 0047-2425, 2011, vol. 40, no. 6, str. 1972-1982, doi:10.2134/jeq2011.0155. [COBISS.SI-ID 25336615]

DEBELJAK, Marko, SQUIRE, Geoff R., KOCEV, Dragi, HAWES, Cathy, YOUNG, Marc W., DŽEROSKI, Sašo. Analysis of time series data on agroecosystem vegetation using predictive clustering trees. V: LAROCQUE, Guy R. (ur.). Proceedigs of the Ecological modelling for enhanced sustainability in management, ISEM 2009, October 6-9, 2009, Québec, Canada, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 222, no. 14, 2011). Amsterdam: Elsevier, 2011, vol. 222, no. 14, str. 2524-2529, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2010.10.021. [COBISS.SI-ID 24218407]

DEBELJAK, Marko, DŽEROSKI, Sašo. Decision trees in ecological modelling. V: JOPP, Fred (ur.). Modeling complex ecological dynamics : an introduction into ecological modelling for students, teachers & scientists. Berlin; Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2011, str. 197-209. [COBISS.SI-ID 24842535]