Radiacijska biologija in biofizika

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati študentom osnove radiacijske biologije in biofizike, ki jim bodo omogočili lažje in celovitejše razumevanje pojavov v živih celicah, ki so posledica ioniziranega sevanja. S tem bodo tudi nadgradili oziroma dopolnili znanje, ki ga lahko pridobijo pri predmetu Radioaktivnost in zaščita pred sevanji. Pridobili bodo teoretično znanje, ki ga bodo lahko prenesli v prakso pri rokovanju z radioaktivnimi snovmi v raziskovalnih in medicinskih inštitucijah ter v jedrski industriji. Razumeli in kritično bodo lahko ocenili koristi in škodo uporabe radionuklidov v medicini in na drugih področjih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno osnovno znanje fizike, kemije in biologije iz prejšnjih letnikov. V veliko pomoč je tudi vsebina predmeta Radioaktivnost in zaščita pred sevanji.

Vsebina

Predmet obravnava naslednja poglavja:
• količine, enote in definicije iz radioaktivnosti,
• sodelovanje radioaktivnega sevanja s snovjo,
• procesi prenosa energije,
• radiacijska kemija, teorije in modeli preživetja celic, pomen krivulje preživetja, modifikacija radiacijskega odziva,
• radiacijska biologija normalnega tkiva in novotvorb,
• zapozneli učinki sevanja v normalnem tkivu: deterministični pojavi, stohastični učinki,
• sevalna karcinogeneza, stohastični učinki: genetski učinki ionizirajočega sevanja,
• LET in relativna biološka učinkovitost,
• metabolizem radionuklidov in biološki učinki radionuklidov v telesu,
• izpostavljenost naravnim in drugim virom sevanja.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo na osnovi pridobljenega znanja znali ravnati previdno in preudarno pri delu z radioaktivnimi markerji ali radioaktivnimi izvori; glede na radiotoksičnost, bodo znali ovrednotiti in klasificirati nekaj najbolj značilnih radionuklidov v medicinski diagnostiki in terapiji in razumeli njihovo tveganje za pacienta in osebje, znali bodo pojasniti mehanizme popravljanja škode po sevalnih poškodbah in oceniti način in trajanje obsevanja ter možnosti preživetja celic glede na prejeto dozo.

Temeljna literatura in viri

  • E. L. Alpen, 1990: Radiation Biophysics, Academic Press, San Diego. E-gradivo
  • E. J. Hall & A. J. Giaccia, 2006: Radiobiology for the Radiologist, Sixth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. E-gradivo
  • J. E. Martin, 2006: Physics for Radiation and Protection – A Handbook, 2nd Edition, Wiley-VCH Verlag, Weinheim.
  • K. H. Lieser, 2001: Nuclear and Radiochemistry, Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley-VCH Verlag, Weinheim.E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (80 %), ustni izpit (20 %)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja radioaktivnost na Mednarodna podiplonska šola Jožefa Stefana

Bibliografija:

  1. MULEC, Janez, VAUPOTIČ, Janja, WALOCHNIK, Julia. Prokaryotic and eukaryotic airborne microorganisms as tracers of microclimatic changes in the underground (Postojna Cave, Slovenia). Microbial Ecology, ISSN 0095-3628, 2012, vol. 64, no. 3, str. 654-667, [COBISS.SI-ID 34079277].
  2. VAUPOTIČ, Janja, BEZEK, Mateja, KÁVÁSI, Norbert, ISHIKAWA, Tatsuo, YONEHARA, Hidenori, TOKONAMI, Shinji. Radon and thoron doses in kindergartens and elementary schools. Radiation Protection Dosimetry, ISSN 0144-8420, Nuclear Technology Publishing, 2012, vol. 152, no. 1/3, str. 247-262, [COBISS.SI-ID 26053927].
  3. VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Effective doses in schools based on nanosize radon progeny aerosols. Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310. [Print ed.], 2006, vol. 40, str. 7494-7507. [COBISS.SI-ID 20273447].
  4. VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Radon dose estimates assisted by continuous measurements. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN 0236-5731, 2002, vol. 253, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 16858407].
  5. BILBAN, Marjan, VAUPOTIČ, Janja. Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school. Health Physics, ISSN 0017-9078, 2001, vol. 80, str. 157-163. [COBISS.SI-ID 15879719].