Zaznavanje onesnaženosti na daljavo

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi fizikalnimi principi in metodami, ki omogočajo zaznavanje na daljavo. Poudarek je predvsem na najpomembnejših tehnikah zaznavanja onesnaženosti, pa tudi na drugih metodah opazovanja stanja okolja na daljavo. Študentje imajo tudi možnost pridobivanja praktičnih izkušenj pri meritvah z edinim laserskim sistemom za zaznavanje na daljavo (LIDAR), ki deluje in je tudi bil sestavljen v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Predmet obravnava naslednja poglavja: uvod v zaznavanje na daljavo, diferenčna optična absorpcijska spektroskopija (DOAS), Mie in diferenčni absorpcijski lidar, absorpcijska spektroskopija z diodnimi laserji za meritve v atmosferi, zaznavanje plinov v infrardečem spektralnem področju, tehnike za zaznavanje vodnih površin in kopnega na daljavo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študente bodo znali uporabiti osnovne fizikalne principe in metode, ki omogočajo zaznavanje na daljavo ter ustrezno obdelati, analizirati in interpretirati podatke pridobljene z zaznavanjem na daljavo.
Študentje bodo v praksi tudi znali izvesti meritve z laserskim sistemom za zaznavanje na daljavo (LIDAR).

Temeljna literatura in viri

  • J. B. Campbell: Introduction to remote sensing, 2nd Edition, London, Taylor & Francis, 1996. Katalog E-gradivo
  • M. W. Sigrist (ur.): Air monitoring by spectroscopic techniques, New York [etc.], John Wiley & Sons, 1994. Katalog E-gradivo
  • E. D. Hinkley (ur.): Laser monitoring of the atmosphere, Berlin [etc.], Springer, 1976. Katalog E-gradivo
  • J. H. R. Clark, E. Ronald (ur.): Spectroscopy in environmental science, Chichester [etc.], John Wiley & Sons, 1995. Katalog E-gradivo
  • C. Elachi: Introduction to the physics and techniques of remote sensing, New York [etc.], John Wiley & Sons, 1987. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Kolokvij iz vaj (33 %) • Pisni izpit (67 %)

Reference nosilca

Redni profesor s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

LIU, Mingqiang, FRANKO, Mladen. Thermal lens spectrometry under excitation of a divergent pump beam. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 2014, vol. 115, issue 2, str. 269-277.

LIU, Mingqiang, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen. Theoretical description of thermal lens spectrometry in micro space. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2012, vol. 111, no. 3, str. 033109-1-033109-12.

KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BRUZZONITI, Maria Concetta, SARZANINI, Corrado, FRANKO, Mladen. Thermal lens spectrometric determination of colloidal and ionic silver in water. International journal of thermophysics, 2011, vol. 32, str. 818-827.

KOREN, Urška, FILIPČIČ, Andrej, ZAVRTANIK, Marko, FRANKO, Mladen, ARČON, Iztok, VEBERIČ, Darko. Opazovanje atmosfere in zaznavanje onesnaženosti zraka na daljavo z uporabo tehnike LIDAR. V: Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2000, str. 401-406.

MOČNIK, Griša, VOVK, Irena, FRANKO, Mladen, OFFERMANN, Stephan, GIBKES, Jürgen, GARDETTE, Gérard, KRAPEZ, Jean-Claude. Photothermal investigations of thin-layer chromatography plates. V: ORAEVSKY, Alexander A. (ur.). Biomedical optoacoustics : 25-27 January 2000, San Jose, USA, (Progress in biomedical optics and imaging, ISSN 1605-7422, vol. 1, no. 10), (SPIE proceedings series, ISSN 1017-2653, vol. 3916). Bellingham, Wash., USA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, cop. 2000, str. 171-178.