Metode biostatistične analize

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta Metode biostatistične analize je podati znanje o statističnih metodah, potrebnih za odkrivanje značilnosti posameznih elementov naravnih sistemov (biološki in ekološki sistemi), njihovih medsebojnih odnosov ter vzajemnih odnosov z dejavniki okolja, kar predstavlja osnovna izhodišča raziskovalnega dela za večino področij znanosti o okolju. Predmet obravnava potrebne statistično-metodološke korake za odkrivanje vpliva splošnih dejavnikov na elemente naravnih sistemov, podaja metode za odkrivanje različnih oblik povezav med posameznimi dejavniki oz. elementi kakor tudi metode za preverjanje hipotez. V okviru predmeta študent pridobi osnovna znanja za izdelavo statistčnih analiz in razvije sposobnost kritičnega interpretiranja biostatistčnih rezultatov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Biostatistična analiza se navezuje na splošno statistiko, matematiko ter biološke in ekološke predmete prve stopnje študija.

Vsebina

• Masovni pojavi
• Elementarni parametri
• Relativna števila
• Kvantili
• Srednje vrednosti
• Mere variacije, asimitrije in sploščenosti
• Teoretične porazdelitve
• Vzorčenje, ocenjevanje parametrov
• Vzorčenje, mali vzorci
• Preizkušanje hipotez
• Asociacija in kontingenca
• Korelacija in regresija
• Analiza kovariance
• Preučevanje dinamike pojavov
• Klasifikacija
• Ordinacija
• Statistično načrtovanje poskusov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent:
• poznal statistične metode za raziskovanje naravnih sistemov,
• znal pojasniti rezultate enostavnih biostatističnih analiz,
• poznal metode za preverjanje hipotez,
• pridobil znanja o osnovnih metodah načrtovanja, poskusov pri proučevanju vplivov okolja na sisteme.

Temeljna literatura in viri

  • Zar, J. H. 1999. Biostatistical Analysis. Fourth Edition. New Jersey, Prentice Hall: 663 str. E-gradivo
  • Ludwig, J. A., Reynolds, J. F. 1988. Statistical Ecology. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, John Wiley & Sons: 337 str.E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)

Reference nosilca

Docentka za področje biokemije na Univerzi v Novi Gorici

  1. LINDIČ, Nataša, BUDIČ, Maruška, PETAN, Toni, KNISBACHER, Binyamin A., LEVANON, Erez Y., LOVŠIN, Nika. Differential inhibition of LINE1 and LINE2 retrotransposition by vertebrate AID/APOBEC proteins. Retrovirology, ISSN 1742-4690. Online ed., 2013, vol. 10, art. no. 156, str. 1-16. http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-10-156.pdf. [COBISS.SI-ID 27367975]
  2. LOVŠIN, Nika, PETERLIN, Matija Boris. APOBEC3 proteins inhibit LINE-1 retrotransposition in the absence of ORF1p binding. V: Natural genetic engineering and natural genome editing : proceedings of the GenConText Research Symposium, 3-6 July 2008, Salzburg, Austria, (Annals of the New York Academy of Sciences, ISSN 0077-8923, vol. 1178, no. 1, 2009). New York: New York Academy of Sciences, 2009, vol. 1178, no. 1, str. 268-275. [COBISS.SI-ID 23252263]
    tipologija 1.08 -> 1.01
  3. AGUIAR, Renato S., LOVŠIN, Nika, TANURI, Amilcar, PETERLIN, Matija Boris. VPR.A3A chimera inhibits HIV replication. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2008, vol. 283, no. 5, str. 2518-2525, ilustr. [COBISS.SI-ID 21302823]
  4. OKEOMA, Chioma M., LOVŠIN, Nika, PETERLIN, Matija Boris, MARKI, Susan Ross. APOBEC3 inhibits mouse mammary tumour virus replication in vivo. Nature, ISSN 0028-0836, 2007, vol. 445, no. 7130, str. 927-930. [COBISS.SI-ID 20903975]
  5. LOVŠIN, Nika, GUBENŠEK, Franc, KORDIŠ, Dušan. Evolutionary dynamics in a novel L2 clade of non-LTR reprotransposons in Deuterostomia. Molecular biology and evolution, ISSN 0737-4038, 2001, vol. 18, str. 2213-2224. [COBISS.SI-ID 16295719]