Plitvi podzemeljski habitati: Ekologija, evolucija in naravovarstvo

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati študentom poznavanje vodnih interestičnih tipov plitvih podzemeljskih habitatov, razumevanje in poznavanje osnovnih fizikalno kemijskih in bioloških razlik med globokimi in plitvimi podzemeljskimi habitati, razumevanje biologije, ekologije in evolucije plitvih podzemeljskih habitatov (SSHs) ter osnovne naravovarstvene vidike SSHs.
Študenti razvijajo sposobnost prepoznavanja osnovnih ekoloških razlik med globokimi in plitvimi podzemeljskimi habitati, osvojijo osnovna načela pridobivanja ekoloških podatkov v SSHs in njihove interpretacije. Usposobijo se za ekološko raziskovalno delo v SSHs.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je poznavanje osnovnih pojmov s področja biologije in ekologije.

Vsebina

Predmet obravnava naslednja poglavja z ožjega področja ekologije in biologije plitvih podzemeljskih habitatov (SSHs): uvod v predstavitev posameznih tipov vodnih in kopenskih SSHs: mezišča in hipotelminorejični habitat, epikras, melišča in MSS habitat, hiporejik ter jame v lavi. Vsak habitat je predstavljen s posameznimi konkretnimi primeri povzetimi s celega sveta, podani so osnovni kemični in fizikalni parametri (hidrologija, evolucija, geografski obseg, analogije z drugimi habitati) ter biološke značilnosti (organski ogljik, zgodovinski vidiki bioloških raziskav, metodologija vzorčenja favne, diverziteta in ekologija, morfološke značilnosti in adaptacije, biogeografija).

Predvideni študijski rezultati

h2. Znanje in razumevanje:
Slušatelji pridobijo teoretično in praktično znanje o kopenskih (epikras, melišča, MSS, jame v lavi) ter vodnih plitvih podzemeljskih habitatih (mezišča, epikras, vodonosniki v karbonatih, hiporejik), njihovih fizikalno kemijskih in bioloških parametrih, temelječih na konkretno prikazanih meritvah in primerih, odvisnosti podzemeljskih habitatov od površja, ekologiji, biologiji in evoluciji SSHs ter značilni favni. Študenti poznajo nove pristope v smeri raziskovanja biologije in ekologije plitvih podzemeljskih habitatov, nove metodologije vzorčenja, standardizacije rezultatov in baz podatkov.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford. Katalog

Dodatna:

 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
 • Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana. Katalog E-gradivo
 • White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam. E-gradivo Katalog
 • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Katalog
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

• Kratka seminarska naloga, njena predstavitev (50%) • Izpit (50%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije na Univerzi v Novi Gorici.

 • CULVER, D. C., PIPAN, T. Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation. Oxford: Oxford University Press, 2014. 258 str., ilustr. ISBN 978‐0‐19‐964617‐3. [COBISS.SI‐ID 36933421]
 • CULVER, D. C., PIPAN, T. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon Asher (ur.). Encyclopedia of biodiversity. 2nd ed. San Diego [etc.]: Academic Press, 2013, vol. 7, str. 49‐62, ilustr. [COBISS.SI‐ID 35307053]
 • CULVER, D. C., PIPAN, T. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). New York: Oxford University Press, 2009. XVI, 254 str., ilustr. ISBN 978‐0‐19‐921992‐6. ISBN 978‐0‐19‐921993‐3. [COBISS.SI‐ID 29605933]
 • PIPAN, T., CULVER, D. C. Regional species richness in an obligate subterranean dwelling fauna ‐ epikarst copepods. Journal of biogeography, ISSN 0305‐0270, 2007, 34, str. 854‐861, ilustr. [COBISS.SI‐ID 26450221]
 • PIPAN, T. Epikarst ‐ a promising habitat : copepod fauna, its diversity and ecology : a case study from Slovenia (Europe), (Carsologica, 5). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2005. 101 str., ilustr., preglednice. ISBN 961‐6500‐90‐2. [COBISS.SI‐ID 220477696]