Mehke veščine za poklicni razvoj

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je izpopolniti veščine kot so pisno in ustno sporočanje, javno nastopanje in skupinsko delo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za pristop k predmetu niso potrebna predhodna znanja.

Vsebina

Predmet je namenjen razvoju veščin, ki bodo študentom koristile pri razvoju njihovih poklicnih poti. Študenti bodo izpopolnili svoje komunikacijske veščine (pisanje znanstvenih in poljudnih člankov, priprava poročil…) preko praktičnega dela. Znanstvene vsebine bodo morali predstaviti na različne načine – glede na ciljno javnost. S snemanjem predstavitev študentov ter kasnejšo analizo njihovih nastopov bomo izpopolnjevali javno nastopanje. Predstavljene bodo osnove retorike. Del učenja bo potekal preko igre vlog v različnih situacijah (razgovori za službo, televizijski intervju, okrogla miza itd.). Skupinsko delo bodo študenti izpopolnjevali z nalogami, ki jih bodo morali opraviti v skupini (priprava osnutka projektne prijave). Seznanili se bodo z osnovami projektnega vodenja.

Predvideni študijski rezultati

Po opravljenem predmetu dobo študenti sposobni:
• predstaviti znanstvena dela znanstveni in splošni javnosti
• predstaviti sebe in svoje delo potencialnim delodajalcem
• zasnovati prijavo projekta
• delati v skupini

Temeljna literatura in viri

  • ALLEY, Michael. The craft of scientific presentations : critical steps to succeed and critical errors to avoid . 2nd ed. New York : Springer, 2013. 286 str. Katalog E-gradivo
  • WETHERBE, James C. Veščine sporazumevanja. Ljubljana : Orbis, založba poslovnih uspešnic, 2005. 176 str. Katalog
  • MAURYA, Ash, Delaj vitko, Založba Pasadena d. o. o., 2014. 214 str. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Predstavitve (vsak študent mora opraviti tri) (30%), zasnova projektne prijave (ena na skupino 4-6 študentov) (30%), končni izpit (40%)

Reference nosilca

Doc. ddr. Marko Šetinc je habilitiran za področje okoljskih študij na programu Ekoremediacije na AMEU / Assistant Professor in field of Environmental study at programme Economics of Environmental Protection, AMEU Maribor.