Epidemiologija okolja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je razviti primeren nivo razumevanja epidemioloških principov s posebnim poudarkom na epidemioloških metodah, ki so uporabne pri zdravstvenih problemih, povezanih s profesionalno izpostavljenostjo onesnaženemu okolju. Problematika bo prestavljena na številnih primerih, ki bodo ilustrirali principe epidemiologije pri ugotavljanju obremenitve človeka in strategijah za njeno zmanjšanje.

Študenti bodo razvili znanje celične biologije in toksikologije in bili sposobnosti kritično vrednotiti procese in metode, potrebne za korelacijo določene bolezni z določenimi vplivi okolja. Spoznali bodo osnovne principe statistike v epidemiologiji ter razumeli vlogo zdravstvenih organizacij, kot tudi pomen okoljskih agencij, pri preprečevanju bolezni in nadzoru stanj na nacionalni in svetovni ravni.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je znanje statističnih metod in biologije na osnovni ravni.

Vsebina

Predmet obravnava naslednja poglavja:
splošni pristop k epidemiologiji okolja, epidemiološka merila, deskriptivna epidemiologija, analitična epidemiologija, osnovni biostatistični faktorji, variacija in vplivi (bias), razumevanje epidemiološke literature, ugotavljanje izpostavljenosti, metode in pristopi k zmanjšanju izpostavljenosti, pregled zdravstvenih pristopov v okolju, študije primerov v epidemiologiji okolja, izbrani primeri agensov.

Predavanja bodo namenjena poznavanju osnovnih načel razvoja bolezni, toksikologiji in celični toksičnosti. Izbrana predavanja se bodo osredotočila na epidemiologijo vode, zraka in podnebnih sprememb ter kemične zastrupitve ter učinke pesticidov na zdravje ljudi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje znanstvenih metod, ki omogočajo spremljanje javnega zdravja in vzročnih povezav z okoljskimi stresorji. Razumevanje odgovornosti javnih okoljskih in zdravstvenih agencij za spremljanje javnega zdravja na svetovni in nacionalni ravni.

Temeljna literatura in viri

 • P. Wilkinson, Environmental Epidemiology, Open University Press, 2006 E-gradivo
 • Izbrana literatura z obravnavanega področja

Načini ocenjevanja

• Pisni izpit (75 %) • Ustni izpit (25 %)

Reference nosilca

Pridruženi profesor dr. Marko Vudrag, ranga docent, habilitran za področje »zdravje in okolje« na Univerzi v Novi Gorici.

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. BIZJAK, Tine, NOVAK, Rok, VUDRAG, Marko, KUKEC, Andreja, KONTIĆ, Branko. Evaluating the success of Slovenia's policy on the health of children and adolescents : results of an audit. International Journal of Public Health. Nov. 2020, vol. 65, iss. 8, str. 1225-1234. ISSN 1661-8556. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00038-020-01432-0.pdf, DOI: 10.1007/s00038-020-01432-0. [COBISS.SI-ID 23119875], [JCR, SNIP, WoS do 1. 5. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 22. 4. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
  financer: Horizon 2020 Research and Innovation Marie Skłodowska-Curie Grant Slovenian Research Agencies, 766251, Young researchers
 2. FAFANGEL, Mario, CASSINI, Alessandro, COLZANI, Edoardo, KLAVS, Irena, GRGIČ-VITEK, Marta, UČAKAR, Veronika, MUEHLEN, Marion, VUDRAG, Marko, KRAIGHER, Alenka. Estimating the annual burden of tick-borne encephalitis to inform vaccination policy, Slovenia, 2009 to 2013. Eurosurveillance. [Online ed.]. 2017, vol. 22, iss. 16, str. 1-7. ISSN 1560-7917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5404479/pdf/eurosurv-22-30509.pdf, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.16.30509. [COBISS.SI-ID 63382019], [JCR, SNIP]
 3. ROBNIK LEVART, Monika, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, ŽERJAL, Živa, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, PAVLIČ, Helena, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, RANFL, Martin, PAPIĆ, Jasmina, VUDRAG, Marko, IVARTNIK, Matej, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Izzivi staranja po mnenju deležnikov v posameznih slovenskih regijah = The challenges of ageing according to stakeholders in individual Slovenian regions. Javno zdravje. 2017, vol. 1, št. 1, str. 23-33. ISSN 2591-0906. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/robnik_et_al._jz_01-04.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-80A26XCB. [COBISS.SI-ID 4062949]
 4. FAFANGEL, Mario, CASSINI, A., COLZANI, Edoardo, KLAVS, Irena, GRGIČ-VITEK, Marta, UČAKAR, Veronika, MUEHLEN, Marion, VUDRAG, Marko, KRAIGHER, Alenka. Estimating the annual burden of tick-borne encephalitis to inform vaccination policy, Slovenia, 2009 to 2013. Eurosurveillance. [Online ed.]. 20. Apr. 2017, vol. 22, iss. 16, str. 1-7. ISSN 1560-7917. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22778, DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.16.30509. [COBISS.SI-ID 3940837], [JCR, SNIP, WoS do 1. 6. 2023: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,22, Scopus do 27. 7. 2023: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,78]
 5. FAFANGEL, Mario, UČAKAR, Veronika, VUDRAG, Marko, BERCE, Ingrid, KRAIGHER, Alenka. A five site Clostridium perfringens food-borne outbreak : a retrospective cohort study = Izbruh okužb s Clostridium perfringens, prenesenih s hrano, na petih lokacijah : retrospektivna kohortna raziskava. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 54, št. 1, str. 51-57, ilustr., tabele. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2015.54.issue-1/sjph-2015-0007/sjph-2015-0007.xml?format=INT, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5EXHVTM1, DOI: 10.1515/sjph-2015-0007. [COBISS.SI-ID 3292133], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80, Scopus do 10. 4. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80]
 6. VUDRAG, Marko, KOSTNAPFEL, Tatja, VEGNUTI, Miljana. Mesothelioma risk associated with asbestos production in Slovenia. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. [Print ed.]. 2010, letn. 61, št. 152, str. 45-52. ISSN 0004-1254. DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1939. [COBISS.SI-ID 26927833], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 30. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. KOSTNAPFEL, Tatja, BERGER, Tatjana, VUDRAG, Marko. Zdravje za Zasavje - od podrobnejše analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju : predstavitev rezultatov projekta. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2012, leto 21, št. 11, str. 30-34. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 30240985]
 2. VUDRAG, Marko, BOŠTJANČIČ, Darja. Globalna kemizacija - izziv javnemu zdravju = Global chemisation - a major public health challenge. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 46, št. 1, str. 29-39. ISSN 0351-0026. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/163-Vudrag.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AEX6F5CH. [COBISS.SI-ID 1754085]
 3. FILIPIČ, Metka, FATUR, Tanja, VUDRAG, Marko. Molecular mechanisms of cadmium-induced mutagenicity. Human and experimental toxicology. 2006, vol. 25, no. 2, str. 67-77. ISSN 0960-3271. [COBISS.SI-ID 1570789], [JCR, SNIP, WoS do 24. 2. 2023: št. citatov (TC): 114, čistih citatov (CI): 114, čistih citatov na avtorja (CIAu): 38,00, Scopus do 31. 3. 2023: št. citatov (TC): 130, čistih citatov (CI): 130, čistih citatov na avtorja (CIAu): 43,33]

1.04 Strokovni članek

 1. VUDRAG, Marko. Kako bo konceptualna revolucija v medicini odpravila oboje, preventivo in kurativo. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jul. 2020, leto 29, št. 7, str. 37-39. ISSN 1318-0193. http://online.pubhtml5.com/agha/rhmm/#p=37. [COBISS.SI-ID 23934467]
 2. VUDRAG, Marko. O soodvisnosti umora zdravnika v Izoli in odstavljanja ministrice ali Kako preprečiti kolaps sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 25, št. 10, str. 36-37. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3729381]
 3. SUŠANJ, Damjana, VUDRAG, Marko. Društvo Goriška proti raku. Poročilo o delu Zveze slovenskih društev in regijskih društev za boj proti raku : za leto ... 2014, str. 60-62. ISSN 1318-4881. [COBISS.SI-ID 3549413]
 4. FAGANEL, Mario, VUDRAG, Marko. Tigrasti komarji : ali je tujerodna vrsta komarjev le tvegana za našo populacijo. Enboz. jun.-jul. 2011, letn. 1, št. 6-7, str. 12-17. ISSN 2232-3139. http://www.ivz.si/enboz. [COBISS.SI-ID 2537701]
 5. VUDRAG, Marko. Kako preko strategij javnega zdravja ter "okolja in zdravja" do dobrega zakona o zdravstveni dejavnosti. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. avgust/september 2010, letn. 19, št. 8/9, str. 34-37. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 27377625]
 6. ZUPANC, D., KRALJ, Leonida, VUDRAG, Marko. Poti do zmanjšanja groženj zdravju. Razvoj : časopis Regionalnega centra za razvoj Zagorje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 9, št. 3, str. 14. ISSN 1581-9957. [COBISS.SI-ID 23314649]
 7. VUDRAG, Marko. Speča nevarnost. Zdravje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 29, št. 327, str. 26-27. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 23404249]
 8. VUDRAG, Marko. Še vedno 'visi' nad nami. Zdravje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 29, št. 328, str. 23-25. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 23404505]