Geokemija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je spoznati uporabo kemijskih principov in orodij za razlago geoloških in okoljskih procesov. Slušatelji spoznajo porazdelitev elementov v posameznih sferah (litosferi, atmosferi, hidrosferi in biosferi) in osnovne mehanizme in zakonitosti njihove migracije in prerazporejanja, seznanijo pa se tudi z obnašanjem najpogostejših onesnažil in njihovimi transfor-macijami v naravnem okolju v stiku z vodo, tlemi in kamninami. Ob koncu tečaja slušatelji poznajo pomen kemije in njeno uporabo za reševanje problemov v realnih naravnih sistemih in razlago kompleksnih procesov, ki posegajo na področja kemije, geologije, biologije, hidrologije, pedologije in človekovih dejavnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje iz kemije in geologije, ustrezno 1. stopnji programa Okolje

Vsebina

• Uvod v geokemijo
• Kozmokemija
• Kemijska sestava zemeljskih obel
• Obnašanje elementov v geoloških sistemih
• Radiogeokronologija
• Raztopine, ravnotežja in fazni diagrami
• Atmosfera
• Geokemija morja
• Modeliranje procesov v vodnih sistemih
• Biogeokemija
• Geokemija preperevanja in sedimentacijskih procesov
• Uporaba geokemijskih sledil v okolju
• Uporaba stabilnih izotopov v raziskavah okolja
• Kratek pregled analiznih metod v geokemiji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelji bodo poznali in razumeli obnašanje elementov v kontekstu geoloških sistemov in procesov in jih znali povezati z mehanizmi prerazporejanja elementov med zemeljskimi sferami in okoljskimi sistemi. Sposobni bodo razlikovati glavne geokemijske rezervoarje in razmišljati o interakcijah in snovnih tokovih med rezervoarji. Seznanjeni bodo s teoretičnimi osnovami in uporabnostjo običajnih preiskovalnih metod za analizo geoloških vzorcev in raztopin. Z znanjem o kemijski sestavi, strukturi in fizikalnih in kemijskih lastnostih kamnin, vodnih raztopin in plinov v naravnih sistemih bodo sposobni razložiti naravne procese, kot npr. nastanek nahajališč mineralnih surovin ali razvoj kraških pojavov. Imeli bodo tudi osnovna znanja aplikativne geokemije okolja, potrebna za razumevanje migracijo in transformacije onesnažil v različnih segmentih okolja v stiku z vodo, tlemi in kamninami.

Temeljna literatura in viri

• C. A. J. Appelo, D. Postma, »Geochemistry, groundwater and pollution«, Taylor & Francis; 2nd edition, 2005. Katalog E-gradivo
• F. Albarède, »Geochemistry; an Introduction«, Cambridge University Press; 2nd edition, 2005. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev seminarske naloge (15 %), pisni izpit (85 %)

Reference nosilca

Izredna profesorica geologije na Univerzi v Novi Gorici

ŽVAB ROŽIČ, Petra, DOLENEC, Tadej, LOJEN, Sonja, KNIEWALD, Goran, DOLENEC, Matej. Using stable nitrogen isotopes in Patella sp. to trace sewage-derived material in coastal ecosystems. Ecological indicators, ISSN 1470-160X, 2014, vol. 36, str. 224-230, doi: 10.1016/j.ecolind.2013.07.023. [COBISS.SI-ID 1072478]

SKUDNIK, Mitja, JERAN, Zvonka, BATIČ, Franc, SIMONČIČ, Primož, LOJEN, Sonja, KASTELEC, Damijana. Influence of canopy drip on the indicative N, S and [delta]15 N content in moss Hypnum cupressiforme. Environmental pollution, ISSN 0269-7491. [Print ed.], 2014, vol. 190, str. 27-35, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2014.03.016, doi: 10.1016/j.envpol.2014.03.016. [COBISS.SI-ID 7917177]

LOJEN, Sonja, CUKROV, Marijana, CUKROV, Neven. ariability of stable isotope fingerprints of the Serpulid sicopomatus enigmaticus within a permanently stratified estuary : implications for (palaeo)environmental Interpretations. Estuaries and coasts, ISSN 1559-2723, 2014, vol. 37, issue 2, str. 436-448, doi: 10.1007/s12237-013-9685-1. [COBISS.SI-ID 26922279]

CUKROV, Neven, TEPIĆ, Nataša, OMANOVIĆ, Dario, LOJEN, Sonja, BURA-NAKIĆ, Elvira, VOJVODIĆ, Vjeročka, PIŽETA, Ivanka. Qualitative interpretation of physico-chemical and isotopic parameters in the Krka River (Croatia) assessed by multivariate statistical analysis. International journal of environmental analytical chemistry, ISSN 0306-7319, 2012, vol. 92, issue 10, str. 1187-1199, doi: 10.1080/03067319.2010.550003. [COBISS.SI-ID 25250343]

ZUPANC, Vesna, BURNIK ŠTURM, Martina, LOJEN, Sonja, KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ADU-GYAMFI, Joseph, BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, URBANC, Janko, PINTAR, Marina. Nitrate leaching under vegetable field above a shallow aquifer in Slovenia. Agriculture, ecosystems & environment, ISSN 0167-8809. [Print ed.], 2011, vol. 144, issue 1, str. 167-174, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.08.014, doi: 10.1016/j.agee.2011.08.014. [COBISS.SI-ID 6820217]