Diplomske naloge

Teme diplomskih del in mentorje je potrdil Senat Fakultete za znanost o okolju. Za odobritev izbrane teme mora študent (M/Ž) skladno s Pravili o postopku za prijavo in zagovora diplomskega dela na Fakulteti za znanost o okolju v tajništvu oddati vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše tudi mentor. Opis tem ima tajništvo FZO.

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Študenti: Pravila

Mentorji: Obrazci in navodila

Študenti: Obrazci k diplomskemu delu

Študenti: Oblikovna in tehnična navodila za izdelavo diplomske naloge

Teme diplomskih del

Opis tem ima tajništvo FZO.

 • Določevanje kromovih zvrsti v mikrofluidnem sistemu z optotermično mikroskopsko detekcijo (za več diplomskih del) (prof. dr. Mladen Franko, Senat 28.4.2015)
 • Mikroplastika v izpustih komunalnih čistilnih naprav za odpadne vode (doc. dr. Andrej Kržan, Senat 28.10.2014)
 • Analiza ostankov plastike v komercialnem kompostu (doc. dr. Andrej Kržan, Senat 28.10.2014)
 • Stabilnost in detekcija železovih ionov in specij v vodi iz oblakov (prof. dr. Mladen Franko, Senat 24.6.2014)
 • Določevanje koncentracije in testiranje baktericidnega delovanja koloidnega srebra v vodi (doc. dr. Dorota Korte, Senat 29.4.2014)
 • Karakterizacija in testiranje baktericidnega delovanja koloidnega srebra (doc. dr. Dorota Korte, Senat 29.4.2014)
 • Primerjava toplotnih, strukturnih in spektralnih lastnosti različnih fotokatalitičnih materialov za čiščenje odpadnih vod in zraka (doc. dr. Dorota Korte, Senat 29.4.2014)
 • Konflikti z medvedom in mediji (dr. Jana Laganis, Senat 3.1.2014)
 • Kovinsko-organski porozni materiali za zajemanje in shranjevanje CO2- možnost več DD (generična tema, prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, Senat 7.11.2013)
 • Vezava organskih polutantov na plastiko v okolju (generična tema, doc. dr. Andrej Kržan, Senat 27.6.2013)
 • Recikliranje gradbenih odpadkov (doc. dr. Andrej Kržan, Senat 27.6.2013)
 • Elektro-kemijska koagulacija anaerobno predelane odpadne vode (prof. Gregor Drago Zupančič, Senat 27.6.2013)
 • Zadrževanje in pretvorbe antibiotikov v tleh ( prof. dr. Mladen Franko, Senat 25.4.2013)

Teme odobrene na Senatu pred aprilom 2006:

 • Razvoj postopka za merjenje nizkih aktivnosti radona v morski vodi (doc.dr. Janja Vaupotič)
 • Analitika, razširjenost in delovanje nekaterih polutantov in biološko aktivnih snovi (prof.dr. Mladen Franko).
 • Razvoj, optimatizacija in validacija merilnih tehnik za radon (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Določanje ravnotežnega faktorja med radonom in njegovimi razpadnimi produkti ter študij parametrov, ki vplivajo nanj (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Določanje deleža nevezanih radonovih razpadnih produktov in študij parametrov, ki vplivajo nanj (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Vrednotenje vloge ravnotežnega faktorja in deleža nevezanih radonovih razpadnih produktov v dozimetriji radona (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Meritve radona in radonovih razpadnih produktov v različnih okoljih (talni zrak, zunanji zrak, bivanjsko in delovno okolje) (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Meritve torona v različnih okoljih (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Okvirne teme diplomskih nalog s področja raziskav radona (doc. dr. Janja Vaupotič)
 • Uporaba anaerobne blatnenice kot vir ogljika za denitrifikacijo na komunalni čistilni napravi (doc. dr. Gregor D. Zupančič)
 • Vpliv spreminjanja pretoka reke na združbe vodnih nevretenčarjev v prodiščih reke Soče (prof. dr. Anton Brancelj in dr. Nataša Mori)
 • Priprava in optimatizacija sinteze nanostrukturiranih fotokatalizatorjev (prof.dr. Matjaž Valant in dr. Urša Pirnat)
 • Zaraščanje krasa: vzroki in posledice za biološko in krajinsko pestrost (doc.dr. Gregor Torkar)
 • Invazivne tujerodne rastlinske vrste obrežij reke Soče (doc.dr. Gregor Torkar)
 • Vpliv podnebne spremenljivosti na fenološki razvoj vinske trte na Primorskem (doc. dr. Klemen Bergant)
 • Strupenost in estrogenost organskih UV filtrov na vodne organizme (doc. dr. Tatjana Tišler)
 • Vpliv inhibicije slanosti na termofilni anaerobni proces proizvodnje bioplina (doc. dr. Gregor D. Zupančič)