Karierni center UNG

Naloga kariernih centrov je predvsem ozaveščanje mladih o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Prav tako pa je njihova naloga vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter tako diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in s tem omogočati visoko zaposljivost mladih kadrov.

Univerza v Novi Gorici je v letu 2016 v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze v Novi Gorici« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 ) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (V nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi: http://www.eu-skladi.si/

Univerza v Novi Gorici bo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za projekt prejela do 31.513,65 EUR, od tega 80% prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20% Republika Slovenija. Projekt se izvaja o obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Cilj operacije je zagotavljanje celovite karierne orientacije za bodoče študente, študente kot tudi diplomante skozi celotni študijski proces vse do zaposlitve, povezovanje z gospodarstvom ter prenos znanja in povezovanje kariernega centra in s sorodnimi institucijami doma kot tudi v tujini.

Več informacij: karierni.center@ung.si

Kako ti lahko pomagamo?

KC UNG skrbi za različne aktivnosti, ki vam bodo pomagale na poti do zaposlitve. Kako?

  • Organiziramo in izvajamo različne delavnice na temo kariernega razvoja;
  • nudimo informacije o možnostih za formalno in neformalno pridobivanje kompetenc;
  • omogočamo proces osebne analize (odkrivanje interesov, veščin in ciljev);
  • izvajamo individualno oziroma skupinsko študijsko in karierno svetovanje;
  • svetujemo tudi študentom s posebnimi potrebami;
  • pripravljamo in pomagamo diplomantom pri iskanju zaposlitve;
  • povezujemo univerzitetno okolje z delodajalci;
  • zbiramo in posredujemo informacije o štipendijah, prostih delovnih mestih, poletnih šolah, praktičnih usposabljanjih doma in v tujini;
  • …in še veliko več…

Kontakt

Nives Štefančič
Karierni center Univerze v Novi Gorici
Glavni trg 8
5271 Vipava

T: 05 62 05 813
E: karierni.center@ung.si