Univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska cesta 13

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in ekonomski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature zgodovina. Če je kandidat zgodovino opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od predmetov splošne mature: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih dodiplomskih študijskih programih prve stopnje iz področja, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Študij se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav Zahodnega Balkana 7
Državljani držav nečlanic Evropske unije 1
Vzporedni študij 2
Vpis v višji letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 10% točk).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si