Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2024/2025

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik

Državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva

Prijavni rok Državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva* Roki za oddajo prilog
1. prijavni rok od 20. 2. do 20. 3. 20. 3. oz. 1. 8.
2. prijavni rok od 21. do 27. 8. 27. 8.
rok za zapolnitev mest 25. do 26. 9. do 10. ure 26. 9. do 10. ure

* velja tudi za tuje državljane s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene; osebe s priznano mednarodno ali začasno zaščito ter prosilce za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka ter tuje državljane, ki so v RS dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo. Dokazilo o statusu osebe s priznano mednarodno ali začasno zaščito in prosilca za mednarodno ali začasno zaščito visokošolska prijavno-informacijska služba pridobi od pristojnega organa (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije) po uradni dolžnosti.

Državljani/-ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije: Norveške, Islandije, Liechtensteina in Švice, se obravnavajo enako kot državljani/-ke RS in Evropske unije.

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Prijavni rok Državljani držav nečlanic Evropske unije Roki za oddajo prilog
1. prijavni rok od 20. 2. oz. 20. 3. 20. 3. oz. 1.8.
2. prijavni rok od 1. 4. do 1. 7. 1. 7. oz. 1.8.
3. prijavni rok od 1. 8. do 1. 9. 1. 9. oz. 25.9.
rok za zapolnitev mest od 10. 9. do 25. 9. 25. 9.

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Oddaja prilog

Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (zaključni izpit, srednja šola končana v tujini…) in le-teh ni mogoče pridobiti iz javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo.

Kandidati, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo SŠ, oddajo dokazila na portal eVŠ do zgoraj navedenega datuma.

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija in vzporedni študij

Prijavni rok Kandidati
1. prijavni rok (razen DUP) od 1. do 16. 9.
1. prijavni rok Digitalne umetnosti in prakse od 20. 2. do 20. 3.

Roki za oddajo prilog:
Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka.

Postopki za prijavo na razpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ za programe za katere izpolnjuje pogoje za vpis.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

V roku za zapolnitev mest se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal,
  • kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti po prvem ali drugem prijavnem roku.

Postopki in roki za državljane držav nečlanic Evropske unije

Državljani držav članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno ali začasno zaščito ter prosilce za mednarodno ali začasno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) in Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17), ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka ter tuji državljani, ki so v RS dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije. Državljani/-ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije: Norveške, Islandije, Liechtensteina in Švice, se obravnavajo enako kot državljani/-ke RS in Evropske unije.

Državljani držav nečlanic Evropske unije se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za državljane držav nečlanic Evropske unije.

Več na strani: Prijava in vpis državljanov držav nečlanic Evropske unije

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v prvem letniku dodiplomskega študija v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini