Univerzitetni študijski program Slovenistika

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska cesta 13

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in ekonomski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 25
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav Zahodnega Balkana 4
Državljani ostalih držav nečlanic Evropske unije 1
Vzporedni študij 2
Vpis v višji letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • oceno pri predmetu slovenščina v 3. in 4. letniku srednje šole (10 % točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (10% točk).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si