Magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska cesta 13

Študijski moduli

 • Animacija
 • Film
 • Fotografija
 • Novi mediji
 • Scenski prostori
 • Sodobne umetniške prakse
 • Umetnost-Znanost-Tehnologija

Trajanje študija

2 leti

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti (portfelj z motivacijskim pismom in razgovor). Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Diplomanti, ki so opravili visokošolski strokovni program po zakonu o visokem šolstvu od leta 1994 do 2004 naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Akademije umetnosti.
Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi študentu dodatne študijske obveznosti. Obveznosti lahko študentje opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik programa Medijske umetnosti in prakse vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve Akademije umetnosti prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih druge stopnje, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Program se izvaja tudi v angleškem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
za 1. letnik 10
za 2. letnik *

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov): 10%

B: Preizkus nadarjenosti:

 1. Mapa:
  • Portfelj z biografijo;
  • Motivacijsko pismo s projektno idejo

2. Razgovor

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti

Oddaja mape Naloga Intervju
1. prijavni rok do 26. 5. Oddaja naloge do največ 4 dni po
prejemu navodil.
24. 6. - 5. 7.
2. prijavni rok do 1. 9. 8. 9. 9. 9. - 13. 9.
 1. Mapa:
  • Portfelj;
  • Motivacijsko pismo z biografijo in okvirnim planom dela v času študija

2. Naloga

3. Razgovor

Dodatne informacije

Akademija umetnosti
GSM: (051) 33 67 70
E: info.au@ung.si