Magistrski študijski program Okolje

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije.

Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko študijska komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 KT. Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30 KT, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Če je obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 KT, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Okolje druge stopnje preidejo kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije.

Kandidati, ki so končali 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali diplomanti specializacije, sprejete pred 11. 6. 2004, z drugih področij, naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju. Kandidati, ki so končali visokošolski strokovni program (»nebolonjski program«) in nadaljevali študij na drugem magistrskem programu s področja naravoslovnih ved, tehniških ved ali biotehnologije ter želijo preiti v 2. letnik programa Okolje druge stopnje, tudi naslovijo vlogo na študijsko komisijo Fakultete za znanosti o okolju glede priznavanja ustreznosti vsebin opravljenih predmetov vsebinam obveznih in izbirnih predmetov v 1. letniku programa Okolje druge stopnje.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Okolje druge stopnje preidejo študenti študijskih programov druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
za 1. letnik 20 5
za 2. letnik * *

* Število razpisanih mest je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Dodatne informacije

Fakulteta za znanosti o okolju
T: 05 90 99 700
E: info.fzo@ung.si