Magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

2 leti

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje ali katerikoli dodiplomski študijski program v obsegu najmanj 180 ECTS s področja biologije, biotehnologije, mikrobiologije, živilstva, kmetijstva, agronomije, vinogradništva, vinarstva in sadjarstva, sprejet pred 11. 6. 2004; ali zaključeno izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) ali katerikoli dodiplomskih študijskih programov z drugih področij, sprejetih pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS, naslovijo vloge na študijsko komisijo, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo prve stopnje na Univerzi v Novi Gorici in obsegajo od 10 do 60 ECTS.

Študij se lahko izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni
Vpis v 1. letnik 20
Vpis v 2. letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na povprečno oceno opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju.
Kandidati, ki za vpis opravljajo dodatne študijske obveznosti, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri dodiplomskem študiju in povprečje dodatnih izpitov (povprečna ocena na dodiplomskem študiju 60%, povprečje dodatnih izpitov 40%).

Študij se bo izvajal v obliki konzultacij, če bo v letnik vpisanih manj kot 5 študentov.

Dodatne informacije

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
T: 05 90 99 700
E: info.fvv@ung.si