Pogoji za vpis v višje letnike - Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Vinogradništvo in vinarstvo, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 42 ECTS.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 47 ECTS iz 2. letnika. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti Vinogradništvo, Vinarstvo in Praktično usposabljanje 1.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 15 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Vinogradništvo in vinarstvo, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika, od tega vsaj 36 ECTS iz obveznih predmetov pri čemer obvezno predmete kot so Kemijska sestava in analiza grozdja in vina , Aplikativno vinarstvo, Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinarstvu I in ustrezno število izbirnih predmetov do skupno min. 48 ECTS.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 18 ECTS iz predmetnika tega letnika.