Teorija literarnega diskurza

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent pozna literarnoteoretske smeri 20. stoletja, njihove metodološke posebnosti. Študent osvoji terminologijo teorije literarnega diskurza
Študent literaturo razume kot “zgodovinsko, kulturno in družbeno spremenljivko” (Juvan 2006,35) in literarno besedilo kot “dinamičen, odprt izsek iz navzkrižnih procesov porajanja razumevanja in obdelovanja pomenov, ki nastajajo v zgodovinskih mrežah medosebnih, medjezikovnih, medbsedilnih in sociokulturnih razmerij, torej znotraj družbene interakcije.” (Juvan 2006, 49).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v 1. letnik.

Vsebina

Predmet sledi zasnovi pomembne slovenske monografije s področja predmeta (Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji) in je zasnovan dvodelno: Prvi je posvečen mestu literarne teorije v literarni vedi in njenemu razmerju do literarne zgodovine in obravnava teoretske smeri 20. stoletja, v drugem delu pa so obravnavani različni pojmi in koncepti (diskurz, zgodovina, historizem, tekst, kontekst,
tekstologija, struktura, literarnost, fikcija, realnost, medbesedilnost, stil,
identiteta, drugost, kanon, prostor, kulturni spomin,literarni sistem, katerih poznavanje in razumevanje pomeni osnovo za razumevanje področja literarne teorije. Ti pojmi so predstavljeni tudi v historični perspektivi: kako so se do njih opredeljevali pomembni literarni teoretiki. V seminarju so obravnavane prelomne literarno teoretične študije ter diskutirane možnosti za interpretacijo različnih besedil iz slovenske in svetovne književnosti na osnovi teh teorij.

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študentje razumejo razvoj literarne teorije v historični perspektivi, seznanijo se z novimi literarnoteoretičnimi pojmi in njihovo rabo v literarni vedi.

Temeljna literatura in viri

  • Culler, Jonathan D, Literarna teorija: zelo kratek uvod [Literary theory: a very short introduction. Oxford: Oxford Univ. Press, 2011, več izdaj]. Ljubljana: Krtina, 2008. Katalog slv Katalog eng
  • Marko Juvan, Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. Katalog
  • Kos, Janko. Literarna teorija, DZS, Ljubljana 2001. Katalog
  • Virk, Tomo. Metodologija literarne vede. Katalog

Načini ocenjevanja

Kolokvij (pisni test) (30%), Aktivna udeležba na predavanjih in v seminarju (20%), Pisni izpit (50%)

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je avtorica petih znanstvenih monografij (Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti; Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne; Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848–1902; Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature; Literarna ustvarjalka v očeh drugega: študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu) in urednica Zbranega dela Zofke Kveder (doslej je izšlo pet zvezkov). Dejavna je v mednarodnih znanstvenih projektih, je vodja delovne skupine Women Writers in History pri panevropski mreži za digitalno humanistiko DARIAH in vodja CEEPUS mreže Women Writers in History. Njena raziskovalna področja so: feministična literarna veda, študije spolov, digitalna humanistika, slovenska dramatika, slovensko-nemški literarni stiki in zgodovina slovenskega ženskega gibanja.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Literary journey from north to south: the reception of Nordic women writers, their books and ideas in the Slovenian literary system. Nora, ISSN 0803-8740, 2019, vol. 27, iss. 1, str. 1–13, doi: 10.1080/08038740.2018.1551245.
MIHURKO PONIŽ, Katja. The reflections of feminist ideas in novels and short stories by Slovenian women writers. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2016, no. 11, str. 143-156.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru = Feminist literary studies in the context of Slovene academic writing. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes = Slovene literary studies today. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013. Letn. 61, št. 1, str. 209-214, 215-221. Slavistična revija, letn. 61, št. 1. ISSN 0350-6894. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_17.pdfhttp://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_18.pdf