O fakulteti

Raziskujemo medkulturnost, razumevanje jezika, migracije, študije spola, večjezičnost in čezmejnost, digitalno, vizualno ter medijsko kulturo, mnogotera zgodovinska vprašanja in pereče teme tehnokulture … Vas zanima študijska izkušnja, povezana z raziskovanjem v mednarodnem prostoru? Pridružite se akademski skupnosti, umeščeni v regijsko in čezmejno okolje. Od klasičnih humanističnih vsebin do najsodobnejših interdisciplinarnih znanj. Od temeljnih vprašanj o jeziku do drznih eksperimentov in kritičnega dialoga.

Slovenistika (I. in II. stopnja) razvija sodobne kompetence s področja literarne vede in jezikoslovja, Kulturna zgodovina (I. stopnja) prinaša interdisciplinarni pogled, Digitalna humanistika (II. stopnja) uvaja nove pristope, Migracije in medkulturni odnosi (II. stopnja) pa sploh in zares _mislijo čez.

Naši programi dosegajo visoko kakovostno znanstveno, strokovno in didaktično raven, študente in študentke usposabljamo za nadaljevanje študija ter za raziskovalno in strokovno delo doma ali v tujini. V prihodnosti načrtujemo obogatitev študijskih vsebin z novimi programi in predmeti, ki bodo – zveste staremu humanističnemu geslu Animus facit nobilem – ponujale znanja in vedenja, ki jih dosedanji študiji na slovenskih univerzah ne ponujajo.

Poslanstvo

Fakultete za humanistiko je podajanje tradicionalnih in novih (v slovenskem prostoru doslej le redko predavanih) humanističnih spoznanj, ki temeljijo na aktualnih mednarodno odmevnih znanstvenih izsledkih, umestitev teh vsebin v slovenski prostor ter spodbujanje večkulturnosti. Dodana vrednost vseh programov na Fakulteti za humanistiko so vsebine, ki so izjemno pomembne za strpen medkulturni dialog v obmejnem prostoru. V njem je študij humanistike vitalnega pomena, saj pomaga razumeti preteklost, ki je nekoč pomenila dejavnik, zaradi katerega je bilo sožitje oteženo. A v Evropi brez meja je danes prav tako pomembno spoštovanje nacionalne identitete, slovenskega jezika in kulture, ki se v tem prostoru preko študijskih in znanstvenih vsebin na UNG ohranjajo na visoki ravni.

Vizija

S sledenjem znanstveni odličnosti in najvišjim izobraževalnim standardom želimo goriški, slovenski in mednarodni prostor obogatiti z novimi humanističnimi spoznanji in programi ter z njimi prispevati k povezovanju med akademsko in družbeno javnostjo v prostoru, v katerem delujemo.

Vodstvo fakultete

v.d. Dekana

prof. dr. Peter Purg
+386 5 33 15 225
peter.purg@ung.si

Senat

prof. dr. Igor Grdina
prof. dr. Katja Mihurko Poniž
prof. dr. Marina Lukšič Hacin
izr. prof. dr. Artur Stepanov
doc. dr. Julijana Visočnik
pridr. prof. dr. Leonora Flis
Lara Vončina – predstavnica študentov
Luka Podgornik – predstavnik študentov

Razpored rednih sej Senata Fakultete za humanistiko v letu 2020/2021

  • sreda, 17. 2. 2021
  • sreda, 21. 4. 2021
  • sreda, 16. 6. 2021
  • sreda, 25. 8. 2021
  • sreda, 27. 10. 2021
  • ponedeljek, 20. 12. 2021

Seje senata Fakultete za humanistiko

Svet Fakultete za humanistiko

V letu 2022 smo ostanovili Svet Fakultete za humanistiko UNG, ki pomaga usmerjati razvoj fakultete in njenih programov ter projektov, njeno umeščanje v družbeno in strokovno okolje ter aktualizacijo zaposljivosti diplomantk in diplomantov. Sestava sveta kaže na reprezentativno paleto strokovnih in znanstvenih profilov; nacionalno, regijsko in čezmejno zastopanost ter pokritje vseh programskih oz. akademskih področij FH UNG:

dr. Jasna Fakin Bajec
vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica

Irena Škvarč
direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka
predsednica Društva bibliotekarjev Primorske

Ernesta Dejak Furlan
Predsednica Slavističnega društva Nova Gorica

dr. Barbara Beznec
raziskovalka in strokovnjakinja s področja migracij, ZRC SAZU

dr. Boban Arsenijević
Univerza v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija (profesor jezikoslovja)

Miha Kosovel
Društvo humanistov Goriške, strokovni sodelavec
revija Razpotja, urednik

Mag. Neda. R. Bric
Vodja programa Go!2025 EPK Nova Gorica / Gorica