Jezikovno središče

Dejavnosti Jezikovnega središča Univerze v Novi Gorici (JS UNG) usmerja edinstvena umestitev na stičišču dveh mest in več kultur. Vsako univerzitetno središče, zlasti če je tesno vpeto v mednarodni prostor, kar UNG nedvomno je, skrbi za ustrezne jezikovne kompetence študentk_ov, svojih zaposlenih ter tudi zunanjih slušateljic_ev.

Lektorati JS UNG se vsebinsko prilagajajo predznanju, željam, potrebam in študijskim interesom študentk_ov; ob razvijanju jezikovne zmožnosti v izbranem jeziku se seznanijo tudi s ciljno kulturo.

Jeziki na UNG

V študijskem letu 2023/2024 bo Jezikovno središče Univerze v Novi Gorici izvajalo naslednje lektorate jezikov:

Slovenščina kot tuji jezik I (A1, A1/A2)*

Slovenščina kot tuji jezik II (A2, A2/B1)

Slovenščina kot tuji jezik III (B1, B1/B2)

Slovenščina kot tuji jezik IV (B2)

Lektorat italijanskega jezika I (A1, A1/A2) – začetek v poletnem semestru

Lektorat italijanskega jezika II (A2, A2/B1) – začetek v poletnem semestru

Lektorat nemškega jezika 1 (A1, A1+)

Lektorat nemškega jezika 2 (A1+/A2)

Lektorat nemškega jezika 3 (A2+, A2/B1) – začetek v poletnem semestru

Lektorat nemškega jezika 4 (B1/B1+) – začetek v poletnem semestru

Lektorat angleškega jezika 1 (B2)

Lektorat angleškega jezika 2 (B2/C1)

* Program Leto PLUS: pripravljalno leto za tuje študentke_e, ki so prvič vpisani na dodiplomski ali magistrski študijski program na Univerzi v Novi Gorici.

Prijave

Prijave za vpis v zimski semester 2023/2024 so odprte. Vabljeni k prijavi!

Prijavnica

Lektorati se v študijskem letu 2023/24 pričnejo v tednu od 9. do 13. oktobra, vpis pa je mogoč do nedelje, 17. septembra. Izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven lektorata, nato pa izpolnite prijavnico.

V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in poslana na naš naslov vsaj 7 dni pred začetkom lektorata, vrnemo 80 % vplačane šolnine v roku 30 dni po prejemu odpovedi, preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije. Kasnejših odpovedi ne upoštevamo.

Obseg lektoratov in pridobljena potrdila

Posamezni lektorat obsega 60 kontaktnih ur.*

Na podlagi opravljenih obveznosti pri posameznem lektoratu (kolokviji in končni izpiti, prisotnost, oddani pisni izdelki ipd.) slušatelj_ica pridobi potrdilo o opravljenem lektoratu (z navedbo števila pridobljenih kreditnih točk ECTS).

*Kontaktna oziroma t. i. pedagoška ura traja 45 minut.

Čas izvajanja

Posamezne stopnje lektoratov se izvajajo enkrat ali dvakrat na teden.

Zimski semester: 2. 10. 2023–19. 1. 2024.

Poletni semester: 12. 2. 2024–31. 5. 2024.

Izvedba lektoratov

  • izvedba v živo: lektoratj se izvede v predavalnici
  • kombinirana izvedba: 1/3 predvidenih ur lektorata se izvede v predavalnici, 2/3 ur pa na daljavo prek videokonferenc
  • spletna izvedba: lektorat se v celoti izvede na daljavo prek videokonferenc

Težavnostne stopnje lektoratov

Stopnje so usklajene s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom – SEJO (angl. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), kar omogoča mednarodno primerljivost doseženega znanja. Omenjene ravni za opisovanje dosežkov jezikovnega znanja namreč uporablja vse več šol, univerz, ostalih izobraževalih in uradnih institucij, podjetij in delodajalcev v Sloveniji ter v mednarodnem prostoru.

Podrobnejši opisi posameznih referenčnih stopenj jezikovnega znanja.

Vrednotenje tečajev po kreditnem sistemu ECTS

Lektorati so vrednoteni po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča uveljavljanje kreditnih točk na študijskih programih, kjer je to predvideno.

  • Število pridobljenih kreditnih točk v primeru 60 kontaktnih ur lektorata: 4 ECTS (razen lektoratov slovenskega jezika – 6 ECTS).

Cena lektoratov

  • 60-urni lektorati: za študentke_e UNG in zaposlene na UNG – en tečaj: brezplačno; vsak nadaljnji tečaj: 220 €.
  • Za zunanje slušateljice_e: 369 € (stopnji A1, A2); 390 € (stopnji B1, B2).

Cena vključuje: obiskovanje lektorata, uporabo knjižnice, opravljanje izpita (do 3-krat), potrdilo o opravljenem izpitu.

Ostale prednosti lektoratov Jezikovnega središča UNG

  • Lektorati so vsebinsko pestri in raznoliki;
  • poleg razvijanja jezikovnih spretnosti v izbranem jeziku se slušatelji seznanijo tudi s ciljno kulturo;
  • znanje tujih jezikov posredujejo z najsodobnejšimi didaktičnimi metodami;
  • lektorate izvajajo habilitirane in izkušene univerzitetne predavateljice_i.

Dodatne informacije

Informacije o vpisu:

Tajništvo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Tel. 05 33 15 237

Prijava:

Jezikovno središče Univerze v Novi Gorici

E-pošta: js@ung.si