Pregled svetovne književnosti I

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent pozna historično, kulturno in religiozno oddaljene književnosti, uzavesti razlike med njimi in lastnim, z romantično estetsko paradigmo konstruiranim horizontom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se na horizontalni ravni povezuje z literarno teorijo in literarnozgodovinskimi predmeti.

Vsebina

Pregled svetovne književnosti od antičnih in orientalskih književnosti, pa vse do sodobne literature.
Predavanja so po potrebi interdisciplinarno zasnovana. Študentje se bodo med drugim seznanili z ilustrativnimi primeri azijskih religij, z grško mitologijo in filozofijo. Prav tako se bodo seznanili z nekaterimi poglavji iz politične in kulturne zgodovine ter z izbranimi primeri iz umetnostne zgodovine in filmskih studij

Predvideni študijski rezultati

Študent pozna literarna obdobja, dela in avtorje svetovne književnosti, od antike do sodobnosti.

Temeljna literatura in viri

• Janko Kos: Antologija svetovne književnosti, 1. zv. (Orient – Antika – srednji vek). Ljubljana: DZS, 1973. Katalog
• Marko Višić: Književnost drevnog Bliskog Istoka. Zagreb: Naprijed, 1993.
• Gustav Schwab: Najlepše antične pripovedke. (Različne izdaje).
• Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998. Katalog
• Joël Schmit: Slovar grško-rimske mitologije. 1995.
• Erich Auerbach: Mimesis (izbrana poglavja). E-gradivo
• Mihael Bahtin: Stvaralaštvo Fransoaja Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978. ALI angl. prevod. (Uvodna študija)
• Harald Bloom: Zahodni kanon. (Izbrana poglavja) Katalog
• Ernst Robert Curtius: Evropska literatura in latinski srednji vek. Prev. Tomo Virk in Nada Grošelj. Ljubljana: LUD Literatura, 2002. (Izbrana poglavja) Katalog
• Niklas Holzberg: Antični roman: uvod. Ljubljana: ZRC Sazu Agora, 2004. (Izbrana poglavja o Apulejevem Zlatem oslu in Petronijevem Satirikonu) Katalog
• Janko Kos: Svetovna književnost. Katalog Katalog
• Janko Kos: spremna beseda k Grimmelshausnovem Simpliciju. Katalog
• Boris A. Novak, ur.: Sonet. Ljubljana: DZS, 2004. (Izbrana poglavja)
• Boris A. Novak: spremna beseda k antologiji Ljubezen iz daljave. V: Ljubezen iz daljave, antologija provansalske ljubezenske lirike. Izbral, prevedel in uredil Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor), 2003. Katalog
• Miha Pintarič: Trubadurji. Ljubljana: ZIFF in Študentska založba, 2000. Katalog
• Miha Pintarič: Občutje časa v srednjem veku in renesansi. Prev. Nataša Varušak in Saša Jerele. Ljubljana: LUD Literatura, 2005. (Poglavja o Percevalu.)
• Dušan Pirjevec: spremna beseda k Don Kihotu v zbirki Sto romanov. Katalog Katalog
• Primož Simoniti: spremna beseda k Heliodorovim Etiopskim zgodbam. V: Heliodor, Etiopske zgodbe. Prev. Primož Simoniti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977. Katalog
• Primož Simoniti: „Petronius Arbiter in njegov Satirikon“. V: Petronius, Satirikon. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973. Katalog Katalog
• Paul Veyne: Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in zahod. Ljubljana: Studia humanitatis, 1992.
• Janez Vrečko: Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Atiška tragedija. Maribor: Obzorja, 1997. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Od antike do avantgarde. Maribor: Obzorja, 2002. (Izbrana poglavja).

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (50%), seminarska naloga (50%). Uspešno opravljena seminarska naloga (s predstavitvijo v seminarju) je pogoj za pristopitev k izpitu.

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa je izšla njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi prevajalka, pisateljica, ustvarjalka radijskih oddaj in voditeljica pogovorov o literaturi, filmu in kulturi v širšem pomenu besede. Objavila je znanstveno monografijo Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Novel (2010) in dve zbirki kratkih zgodb: Upogib časa (2015) in Enakozvočja (2022). Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah in zbornikih.

Izbor del:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]