Sociolingvistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti z razvojem in temeljnimi področji sociolingvistike kot novejše interdisciplinarne jezikoslovne vede ter dosežki in odprtimi vprašanji slovenske sociolingvistike. Predstavitev metodoloških pristopov in tehnik je zasnovana kot uvod v samostojno raziskovalno delo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta je oprt na poznavanje osnov splošnega jezikoslovja in strukture slovenskega jezika, pridobljenih v prvih dveh študijskih letih pri predmetih Splošno jezikoslovje ter Slovenski jezik I in II. Pri praktičnem delu so uporabna znanja iz fonetike, normativistike in korpusnega jezikoslovja.

Vsebina

Pri predmetu se bodo študentje seznanili s:
(1) terminološkim aparatom (jezikovna in govorna skupnost, narečje in knjižni jezik, diglosija, idio- in sociolekt, dvo-, več- in mnogojezičnost, jezikovna spremenljivka itn.);
(2) temeljnimi področji (jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, jeziki v stiku, zvrstnostna teorija, variabilnostno jezikoslovje, etnografija govora, analiza diskurza, analiza konverzacije itn.) ter
(3) metodologijo in tehnikami sociolingvističnih raziskav (vodeni pogovori, anketni vprašalniki, opazovanje z udeležbo, snemanje in transkribiranje spontanega govora itn.).
V kontekstu razvoja stroke bodo predstavljena in ovrednotena temeljna raziskovalna področja v slovenski sociolingvistiki (jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, jeziki v stiku, teorija zvrstnosti).

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme iz sociolingvistike. Sposobni so zasnovati in opraviti preprostejšo sociolingvistično raziskavo (npr. raziskavo stališč z anketo, opazovanje govornega obnašanja, analizo posnetega jezikovnega gradiva) ter ovrednotiti njene izsledke.

Temeljna literatura in viri

• Ralph Fasold, 1996. The sociolinguistics of language. Oxford – Cambridge: Blackwell. Katalog E-gradivo
• Florian Coulmas (ur.), 2000. The handbook of sociolinguistics. Oxford – Malden: Blackwell. Katalog
• Izbrana poglavja iz priročnika Sociolingustics: An international Handbook of the Science of Language and Society = Soziolinguistik: Ein Internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft, HSK 3.1–3.3. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 22004–2006 Katalog
• Izbrane razprave iz slovenske sociolingvistike.

Načini ocenjevanja

Sprotne domače naloge, dva kolokvija med letom, v seminarju predstavljena raziskovalna naloga. Uspešno opravljena kolokvija in seminarska naloga so pogoji za pripustitev k izpitu. 40 % kolokvij, 40 % seminarska naloga, 20 % ustni izpit.