Slovenska književnost II

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom posredovati pregled razvoja slovenske književnosti od obdobja realizma do konca slovenske moderne (1850-1918), jih seznaniti s temeljnimi oblikovnimi, vrstnimi, zvrstimi in tematskimi značilnostmi književnosti v tem obdobju in jih usposobiti za samostojno analizo in interpretacijo literarnih besedil iz obdobja 1850-1918.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti. Literanozgodovinska analiza ni možna brez znanja s področja jezikoslovnih premetov.

Vsebina

Predmet je vsebinsko oblikovan tako, da študentje spoznavajo značilnosti slovenske književnosti med romantiko in realizmom in v obdobju moderne. Pregled predstavlja najreprezentativnejše avtorje teh dveh obdobij slovenske književnosti in jih obenem umešča v širši okvir sočasnega dogajanja v drugih evropskih literaturah, ki ga utemeljuje enoten evropski kulturni prostor.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne literarnozgodovinske pojme, povezane s slovensko književnostjo. Sposobni so problemsko obravnavati književna obdobja, smeri, tokove in druge književne pojave ter kritično razmišljati o razmerju med temi pojavi.
Književno besedilo znajo analizirati in interpretirati večsmerno in večplastno: s stališča literarne zvrsti in vrste, zunanje in notranje zgradbe ter vpliva, izvirajočega iz bodisi domače bodisi tuje književnosti (evropske ali širše svetovne).

Temeljna literatura in viri

• J. Pogačnik: Slovenska književnost I. 1998 Katalog
• F. Zadravec: Slovenska književnost III. 1998 Katalog
• J. Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. 1987 Katalog
• J. Kos: Pregled slovenskega slovstva. 1992 Katalog
• F. Koblar: Slovenska dramatika I-II. 1972 Katalog
• Slovenska književnost, Leksikoni CZ. 1996 Katalog
• Obdobja v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi – izbrana poglavja.
• M. Hladnik, Trivialna literatura (21). 1983 Katalog
• M. Juvan, Intertekstualnost (45). 2000 Katalog
• J. Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti. 1997 Katalog
• G. Kocijan: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika. 1983
• M. Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. 1981
• M. Dović, 2009: Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana [i. e.] Novo mesto: Goga.
• G. Kocijan, 1998: Pesništvo slovenskega realizma. Ljubljana: DZS.
• L. Kralj, 1986: Ekspresionizem. Ljubljana: DZS. Katalog
• V. Troha, 1993: Futurizem. Ljubljana: DZS. Katalog
• J. Vrečko, 2011: Srečko Kosovel. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
• F. Zadravec (ur.), 1966: Pot skozi noč: izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Ljubljana: Mladinska knjiga. Katalog
• F. Zadravec, 1999: Pesnik Alojz Gradnik (1882-1967). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofska fakultete.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit, dva kolokvija med letom in referat, predstavljen v seminarju. Uspešno opravljena kolokvija (30 %) in seminarska naloga (30 %) so pogoji za pripustitev k izpitu (40 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti in dekanja na Fakulteti za humanistiko na Unvierzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.
Izbor člankov:
MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HÖLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393.
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1493499]