Pregled svetovne književnosti II

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Obravnava literature od baroka do postmodernizma s poudarkom na posebnih problemskih sklopih. Osnovni cilj predmeta je študentom posredovati pregled razvoja svetovne književnosti, jih seznaniti s temeljnimi oblikovnimi, vrstnimi, zvrstnimi in tematskimi značilnostmi književnosti v tem obdobju in jih usposobiti za samostojno analizo in interpretacijo literarnih del.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Izbrana poglavja iz literarne teorije (naratologija, literarna retorika), biblični motivi, motivi iz antične literature.

Vsebina

Predmet sestavljajo različni problemski sklopi:

 • Duhovnozgodovinski ustroj literarnih del. Pojem modernega subjekta in njegove manifestacije v literaturi romantike, realizma, nove romantike, modernizma in postmodernizma. Problem resnice. Problem volje do moči in gospostva nad svetom.
 • Motiv popotovanja od pikaresknih romanov, pustolovsko-ljubezenskih baročnih romanov, Bildungsromana do toka zavesti.
 • Razvoj moderne lirike. Novalis, Baudelaire, Rimbaud, Poe, Whitman, futuristi, nadrealisti, modernistična lirika.
 • Problem Drugega. Odkritje narave pri Petrarki, Rousseaju in Goetheju; zavrnitev narave pri Baudelairu. Odkritje glasbe pri Baudelairu, Verlainu, Mallarméju in Valéryju. Baudelairovo in Proustovo odkritje spomina kot razsežnosti popolnosti.
 • Problem upodobitve (mímesis). Realizem in naturalizem: upodobitev družbenih odnosov in človeških nravi. Modernizem: tok zavesti.
 • Razlike med pojmi literarno obdobje, doba, literarna smer, struja, literarni tok, literarno gibanje.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne literarnozgodovinske pojme. Sposobni so problemsko obravnavati književna obdobja, smeri, tokove in druge književne pojave ter kritično razmišljati o razmerju med temi pojavi. Književno besedilo znajo analizirati in interpretirati večsmerno in večplastno: s stališča literarne zvrsti in vrste, zunanje in notranje zgradbe ter vpliva.

Temeljna literatura in viri

 • Aleš DEBELJAK. Postmoderna sfinga.
 • Janko KOS. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005. Katalog
 • Janko KOS. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: MK, 2001. Katalog
 • Janko KOS. Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura, 1995.
 • Tomo VIRK. Bela dama v labirintu. Ljubljana: LUD Literatura, 1994.
 • Andrej BLATNIK. Labirinti iz papirja: štoparski vodnik po ameriški metafikciji in njeni okolici. Ljubljana: LUD Literatura, 1994.
 • Hans-Robert Jauß. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana: LUD Literatura, 1998. (izbrana poglavja). Katalog
 • Harald BLOOM. Zahodni kanon. LUD Literatura, 2003. Katalog
 • Dušan PIRJEVEC. Evropski roman. Ljubljana: Cankarjeva založba 1979. Katalog
 • Vanesa MATAJC. »Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne: revizija in nekaj redlogov«. Primerjalna književnost 27/2 (dec. 2004). 61–81. E-gradivo
 • Janez VREČKO. Med antiko in avantgardo.
 • Literarni leksikoni: Razsvetljenstvo Katalog, Romantika Katalog, Nadrealizem Katalog, Ekspresionizem Katalog, Futurizem Katalog, Postmodernizem Katalog.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni in ustni izpit. Referat, predstavljen v seminarju, je pogoj za pripustitev k izpitu (50% pisni / 50% ustni izpit).

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]

VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). "Kdo izbere?" : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université "Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]