Splošno jezikoslovje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentu zagotoviti poznavanje osnovnih predpostavk modernega pogleda na jezik, pregled obsega delovnih področij jezikoslovja ter osnovo za bolj poglobljen študij jezikoslovnih vsebin programa pri ožje specializiranih jezikoslovnih predmetih programa. Predmet poskuša študenta osvestiti o mestu, ki ga jezikoslovje zaseda v kontekstu ved o človeku, in o mestu, ki ga preučevanje posameznega jezika zaseda v kontekst preučevanja naravnih človeških jezikov na splošno.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je zasnovan kot uvodni jezikoslovni predmet, tako da zanj niso predvidena predznanja.

Vsebina

Predmet razmeji jezikoslovje v ožjem smislu od jezikoslovja v širšem smislu. V okviru jezikoslovja v ožjem smislu ponudi predmet pregled skozi glavne veje jezikoslovja – glasotvorje, glasoslovje, morfologijo, skladnjo in pomenoslovje – in vsako od njih predstavi z njenim metodološkim aparatom in glavnim področjem zanimanja. V drugem sklopu predmet predstavi zgodovinsko jezikoslovje s tipološkimi razvrstitvami jezikov, osnove sociolingvistike, psiholingvistike in nevrolingvistike in njihov doprinos k preučevanju jezika. Preučevanje jezikoslovja je umeščeno v širši kontekst ved o človeku, preučevanje posameznega jezika pa v širši kontekst preučevanja naravnih človeških jezikov.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo poznal osnovne predpostavke modernega pogleda na jezik ter glavna podpodročja jezikoslovja. Preučevanje jezika na splošno in preučevanje posameznega jezika bo sposoben umestiti v širši kontekst. Posedoval bo splošnojezikoslovne temelje in kontekst za poglobljen študij jezikoslovnih vsebin programa pri ožje specializiranih jezikoslovnih predmetih programa.

Temeljna literatura in viri

  • O’Grady, William et al. 1997 – 2005 (več izdaj). Contemporary Linguistics. Boston: Bedford. Katalog E-gradivo
  • Golden, Marija. 1996 – 2001 (več izdaj). O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: UL FF. Katalog
  • Izročki, izdani ob predavanjih

Načini ocenjevanja

Polsemestralni kolokvij (20%), zaključni izpit (60%), občasni kratki kvizi ter domače naloge (20%).

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) in sociolingvistika ter jezikovno svetovanje. Na področju raziskav skladnje je njegova pozornost usmerjena predvsem v skladnjo odvisnostavčnih dopolnil, naslonk, neslišnih glagolov, nedoločnih zaimkov, teorijo faz in vmesnik med skladnjo in semantiko ter fonologijo.
Izbor člankov:

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-REŠETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew. Two types of neuter : closest-conjunct agreement in the presence of '5 and ups'. V: BROWNE, Wayles (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Second Cornell Meeting 2009, (Michigan Slavic Materials, vol. 56). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2009 [i. e.] 2010, str. 301-317. [COBISS.SI-ID 1935867]
MARUŠIČ, Franc. Slovenian clitics have no unique syntactic position. V: ANTONENKO, Andrei (ur.), BAILYN, John F. (ur.), BETHIN, Christina Yurkiw (ur.). Annual workshop on formal approaches to Slavic linguistics : the Stony Brook meeting 2007, (Michigan Slavic materials, 53). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, cop. 2008, str. 266-281. [COBISS.SI-ID 967675]
MARUŠIČ, Franc. CP under control. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal description of Slavic languages : the fifth conference, Leipzig 2003, (Linguistik international, 20). Frankfurt am Main: Peter Lang, cop. 2008, str. 408-422. [COBISS.SI-ID 850171]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]


Izr. prof. dr. Rok Žaucer je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so morfologija in skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) ter sociolingvistika in jezikovno svetovanje. Na področju raziskav morfologije je njegova pozornost usmerjena predvsem v besedotvorje in v vmesnik med morfologijo in skladnjo.
Izbor člankov:
ŽAUCER, Rok. The syntax of perdurative-prefixed verbs and the VP-internal/VP-external prefix distinction. V: ZIKOVÁ, Markéta (ur.), DOČEKAL, Mojmír (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 2147835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-REŠETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
ŽAUCER, Rok. The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external slavic prefixes. V: SMIRNOVA, Anastasia (ur.), MIHALIČEK, Vedrana (ur.), RESSUE, Lauren (ur.). Formal studies in Slavic linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars, cop. 2010, str. 54-102. [COBISS.SI-ID 1411835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On clitic doubling in Gorica Slovenian. V: FRANKS, Steven (ur.), CHIDAMBARAM, Vrinda (ur.), JOSEPH, Brian D. (ur.). A linguist's linguist : studies in South Slavic linguistics in honor of E. Wayles Browne. Bloomingdale: Slavica, 2009, str. 281-295. [COBISS.SI-ID 1109243]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]