Frazeologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi pojmi frazeologije in njenim mestom v jezikovnem sistemu. Študente se skozi spoznavanje lastnosti različnih frazeoloških enot nauči razmejevati frazeologijo od drugih jezikoslovnih ved (leksikologije, skladnje in besediloslovja). Seznani se jih s tipologijo frazeoloških vrst (samostalniški, pridevniški, glagolski, prislovni, pragmatični frazemi). S ciljem zagotovitve osnovnih leksikografskih spretnosti se študentom ob sistematičnem urejanju zbranega gradiva predstavi možnosti prikaza frazeologije v slovarjih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se vsebinsko povezuje z izbranimi poglavji iz besedoslovja, semantike in besediloslovja.

Vsebina

 • Umestitev in vloga frazeologije v jezikoslovju in drugih vedah
 • Opredelitev temeljnih pojmov v frazeologiji
 • Razvrstitev frazeologije
 • Lastnosti frazeologije
 • Semantika frazemov
 • Raba frazemov v različnih besedilnih zvrsteh
 • Frazeologija v slovarjih

Predvideni študijski rezultati

Študent usvoji osnove frazeologije, razume, kaj je predmet frazeologije, frazeologijo je sposoben umestiti v jezikovni sistem in jo ločiti od drugih jezikoslovnih ved. Sposoben je aktivnega ločevanja frazeoloških vrst. Pridobil je osnove frazeološkega znanja, potrebnega za samostojno leksikografsko delo.

Temeljna literatura in viri

 • Álvarez de la Granja, María (ur.). 2008. Fixed Expressions in Cross-Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary Approach. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. Katalog
 • Burger, Harald, Dobrovol´skij, Dmitrij, Kuhn, Peter, & Norrrick, Neal. (ur.) 2007. Phraseology: An International Handbook of Contemporary Research: Vols. 1-2. Berlin: de Gruyter. Katalog1 Katalog2
 • Gantar, Polona. 2001 Slovenska frazeologija v dosedanjih slovarjih glede na aktualna slovaropisna načela. Jezikoslovni zapiski 7/1–2: 207–223. E-gradivo
 • Kržišnik, Erika. 1987. Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava: debatni list 1: 49–56.
 • Kržišnik, Erika. 1987/1988. Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slava: debatni list 2/2: 143–162.
 • Kržišnik, Erika. 1994. Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja. XXX. seminar slovenskega jezika, literatura in kulture, 53–67. Katalog
 • Kržišnik, Erika. 1996. Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2: 133–154. E-gradivo
 • Toporišič, Jože. 1973/74. K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo XIX/8: 273–279. E-gradivo
 • Vrbinc, Marjeta. 1997. Frazeološke enote: definicija in razvrstitev. Vestnik 31/1–2: 127–159.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit, domače naloge, sprotni kratki testi. Pozitivna ocena iz izpita in pozitivna ocena iz sprotnega dela (domače naloge in kratki testi) sta pogoj za pozitivno skupno oceno.

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova osnovna raziskovalna področja so skladnja, sociolingvistika in jezikovno svetovanje.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju - na primeru diskurza o odnosih z javnostjo/javnostmi. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.). Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 100-115. [COBISS.SI-ID 33321005]
ŽAUCER, Rok, MARUŠIČ, Franc. Jezikovno svetovanje, praksa in ideali. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 449-456. [COBISS.SI-ID 1290235]
MARUŠIČ, Franc. Non-simultaneous spell-out in the clausal and nominal domain. V: GROHMANN, Kleanthes K. (ur.). Interphases : phase-theoretic investigations of linguistic interfaces, (Oxford studies in theoretical linguistics). New York: Oxford University Press, 2009, str. 151-181. [COBISS.SI-ID 1078011]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]