Dialektologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati slovenska narečja na celotnem slovenskem narodnostnem območju (vključujoč slovenska narečja v Avstriji, Italiji in na Madžarskem), seznaniti se z analizami posameznih narečij ali govorov na jezikovnih ravninah, naučiti se sodobne fonetične transkripcije govorjenega narečnega besedila, ter s pomočjo spoznanj o jezikovnih zakonitostih v posameznih narečnih skupinah utrditi poznavanje in rabo knjižnega pravorečja pri slušateljevem pedagoškem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Posebno predznanje ni potrebno.
Študij predmeta se po povezuje s študijem drugih predmetov, tj. fonetiko fonologijo, morfologijo, skladnjo in zgodovino slovenskega knjižnega jezika.

Vsebina

Slušatelji spoznavajo slovenska narečja v sinhronem prerezu ob hkratnem seznanjanju z diahronimi razsežnostmi jezikovnih pojavov. Spoznajo jezikovne in nejezikovne vzroke za nastanek slovenskih narečij in govorov. Seznanijo se s pojmi narečna skupina, narečje, govor izoglosa, izofona, izomorfa in izoleksa. Ob narečnih besedilih spoznavajo značilnosti posameznih narečnih skupin in narečij na vseh jezikovnih ravninah. Spoznajo zdaj veljavno dialektološko transkripcijo. Slušatelji se seznanijo s pojmom interferenca (jezikovno prevzemanje) na vseh jezikovnih ravninah. Ugotavljajo razmerja med jezikovnim sestavom slovenskega knjižnega jezika in jezikovnimi sestavi posameznih narečij.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume razvoj slovenskega jezika od praslovanščine do sodobnih slovenskih narečij, razume in zna predstaviti osnovne etape v razvoju slovenskih narečij in razume osnovne značilnosti slovenskih narečij.
S pomočjo znanja, pridobljenega pri predavanjih posname in na vseh jezikovnih ravninah analizira enega od slovenskih govorov (lahko svoj lastni govor), pri čemer spozna osnovne značilnosti govora in narečja, ki mu govor pripada, ter s pomočjo teoretičnih spoznanj, ki si jih pridobi pri predavanjih in pri lastnem študiju relevantne literature zna opisati razvoj govora skozi zgodovino.

Temeljna literatura in viri

  • T. Logar: Slovenska narečja. Ljubljana, 1975, 1993. Katalog
  • T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996. Katalog
  • F. Ramovš: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana, 1935
  • J. Rigler: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. SAZU, 1963. Katalog
  • Z. Zorko: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum, 1995
  • R. Benacchio: Oblikoslovno-skladenjske posebnosti rezijanščine. SR 46, 249-260. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• seminar (30%) • kolokvij (30%) • izpit (40%)

Reference nosilca

izr. prof. dr. Danila Zuljan Kumar se posveča slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju zahodnih slovenskih narečij, narečni skladnji, besediloslovju in jezikovnemu stiku. Od leta 2002 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od leta 2010 je predstojnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, kjer vodi projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa. Od leta 2008 je dopolnilno zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer predava pri predmetu Slovenska dialektologija. Vodi Odbor za pripravo Gradnikovih večerov na gradu Dobrovo v Brdih ter sodeluje v Odboru za pripravo Škrabčevih dnevov.
V letih 1992–2002 je poučevala angleški jezik v osnovni in srednji šoli. V letih 1995–1998 je poučevala slovenski jezik na Wall Street Institute v Gorici v Italiji. Leta 1998 se je kot mentorica udeležila raziskovalnega tabora v Kanalski dolini v Italiji, leta 2002 pa je vodila predavanja v okviru tečaja Slovenski jezik in kultura v Špetru v Beneški Sloveniji
Preko programa Erasmus je predavala na univerzah v Pragi, Lodžu, Vilni in Sofiji. Udeležila se je več jezikoslovnih konferenc v Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, Finskem, Bolgariji, na Hrvaškem, v Litvi, Italiji in na Norveškem. Leta 2009 je imela predavanje študentom slovenskega jezika na Univerzi v Buenos Airesu v Argentini.

ZULJAN KUMAR, Danila. Večpomenskost poimenovanj za pomena 'obrvi' in 'trepalnice' v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA, ALI in ASLEF). Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 2, str. 487-498, ilustr. [COBISS.SI-ID 2342355]
ZULJAN KUMAR, Danila. Tipologija poimenovanj v gradivu za Slovenski lingvistični atlas. V: KOLENC, Petra (ur.). Marušičev zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča, (Goriški letnik, 2009-2010, 33-34). Nova Gorica: Goriški muzej, 2010, zv. 2, str. 833-848. [COBISS.SI-ID 32326701]
ZULJAN KUMAR, Danila. Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 2, str. 17-34. [COBISS.SI-ID 252866816]
ZULJAN KUMAR Danila. Словенский язык и словенская национальная, региональная и локальная идентичность. (V tisku).

ZULJAN KUMAR Danila. Jezik, skupnost, identiteta: odnos do prvega (maternega) jezika v času globalizacije (primer Beneških Slovencev in Furlanov). (v tisku)