Zgodovina slovenskega jezika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z zgodovino slovenskega jezika 16. do začetka 20. stoletja ter z različnimi (sociolingvističnimi, družbenimi in zgodovinskimi) dejavniki, ki so vplivali na njegov razvoj. Usposobiti študente za branje in razumevanje vseh besedil, ki so nastajala v različnih obdobjih razvoja slovenskega jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti na tem programu, predvsem z dialektologijo. Predvideva se poznavanje problematike predmeta Slovenski jezik – glasoslovje, vendar posebnih pogojev za vključitev v delo ni.

Vsebina

Predmet je vsebinsko oblikovan tako, da študentje spoznavajo zgodovino slovenskega jezika od 16. do 20. stoletja. Predmet študentom predstavi metodologijo ter temeljne sociolingvistične in jezikoslovne pojme raziskav slovenskega knjižnega jezika. Posamezna obdobja opazuje glede na družbene in zgodovinske dejavnike, analizo naslovnikov in tvorcev besedil, vlogo slovenščine v javnosti in jezikovnega načrtovanja ter glede na razvoj pisave, besedišča, zvrstnosti in sloga. Študentom podaja tudi pregled jezikovnih priročnikov in posameznih pogledov na jezik na Slovenskem. Ob tem opisuje tudi osnove razvoja slovenskega konzonantizma in vokalizma, oblikoslovja ter skladnje.

Predvideni študijski rezultati

Po končanih obveznostih bo imel študent znanje o osnovah zgodovine slovenskega jezika, zgodovinske sociolingvistike in zgodovine jezikoslovja na Slovenskem.

Temeljna literatura in viri

 • N. Mikhailov: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine: rokopisna doba slovenskega jezika. Trst: Mladika, 2001. Katalog
 • K. Ahačič: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 15–26. Katalog E-gradivo
 • Grdina: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1999. Katalog
 • F. Ramovš: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana, 1995 (ponatis izvirne izdaje iz 1936). Katalog
 • Grafenauer: Celovški rokopis iz Rateč, podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1958.
 • M. Šekli: O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi. Jezikoslovni zapiski, 2008, 14, št. 1, str. 29-40. E-gradivo
 • J. Toporišič, V. Gjurin: Slovenska zvrstna besedila. FF, 1981 ali kasnejša izdaja. Katalog
 • Zgodovina slovenskega slovstva I. Slovenska matica, 1956. Katalog
 • B. Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. E-gradivo
 • F. Tomšič: Razvoj slovenskega knjižnega jezika. ZSS I. Slovenska matica, 1956, 9–28.
 • J. Toporišič: Periodizacija slovenskega knjižnega jezika. SR 1993, 131-141. E-gradivo
 • K. Ahačič: Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi: nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo 48, št. 6, 3-24. E-gradivo
 • K. Ahačič: Od šolanja do uporabnikov: še nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo 49, št. 1, str. 57-82. E-gradivo
 • J. A. Fishman, Readings in The Sociology of Language. Mouton, 1968. Katalog
 • Grdina: Konstituiranje slovenske narodne identitete in slovenska književnost (v trikotniku Avstrija – Jugoslavija – Slovenija). Avstrija, Jugoslavija, Slovenija: Slovenska narodna identiteta skozi čas. FF, 90-111. E-gradivo
 • R. L. Lenček: Izbrane razprave in eseji. Slovenska matica, 1996. Katalog

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%) ter seminarska naloga (40%). Uspešno opravljena seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Kozma Ahačič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na ZRC SAZU. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z zgodovino slovničarstva in misli o jeziku ter nekaterimi drugimi s tem povezanimi vprašanji. Je avtor več knjig ter sourednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.
• Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Majda, MERŠE, Jožica NARAT, France NOVAK. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2011, 641 str.
• Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 278 str.
• Kozma AHAČIČ. The treatment of »nomen« in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35/3 (2008), str. 2–31.
• Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Založba ZRC, Ljubljana, 2007, 416 str.
• Kozma AHAČIČ. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006, 195 str.