Slovenska uprizoritvena umetnost

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študijski predmet bo študentom in študentkam približal uprizoritveno razsežnost dramskega ustvarjanja na Slovenskem. Seznanili se bodo s kontekstom svetovnih gledaliških praks, v katerega bodo znali umestiti prakso slovenskega gledališča in dramskega ustvarjanja. Usposobili se bodo za individualno raziskovanje na tem področju. S pomočjo predavanj in seminarja bodo osvojili znanja o gledaliških praksah in njihovih družbenih učinkih. Razvili bodo kritičen odnos do institucije gledališča in se hkrati usposabljali za proučevanje gledališča s stališča družbene kompleksnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovednih predmeti.

Vsebina

Predmet Slovenska uprizoritvena umetnost odpira vprašanja gledališke in družbene razsežnosti dramskega ustvarjanja. Njegov predmet proučevanja so specifičnosti zgodovinskih (svetovnih in slovenskih) formacij, epistemološki prijemi raziskovanja gledališča in vprašanja kulture nasploh. Študentje in študentke se seznanjajo z najpomembnejšimi poglavji iz zgodovine slovenskega gledališča v kontekstu evropskih praks. Analize zgodovinskih gledaliških formacij se predmet loteva kot oddaljene (zavoljo njihove zgodovinske enkratnosti) in blizu (ker prinašajo splošna spoznanja o družbenosti gledališča). Predmet se opira na sodobne študije iz zgodovine svetovnega in slovenskega gledališča, sociologije gledališča, kulturne zgodovine in sociologije kulture.
V seminarskem delu študentje spremljajo sodobno gledališko produkcijo in aktivno sodelujejo v razpravi, ki poteka v okviru seminarja. V okviru seminarja se seznanijo tudi s poklicem dramaturga in lektorja v gledališču.

Predvideni študijski rezultati

Študenti poznajo zgodovino slovenskega gledališča v povezavi z evropsko gledališko tradicijo, obvladajo temeljne izraze s področja dramaturgjie in scenskih umetnosti, sposobni so napisati esej ali kritiko o dramski uprizoritvi.

Temeljna literatura in viri

• KALAN, Filip. Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980. Katalog
• LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
• KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006. Katalog
• MORAVEC, Dušan. Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974. Katalog
• MORAVEC, Dušan. Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980. Katalog
• MORAVEC, Dušan. Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990. Katalog
• PAVIS, Patrice. Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
• OREL, Barbara (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Hibridni prostori umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. 33). Ljubljana: Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost, 2012. Katalog E-gradivo
• SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010. Katalog E-gradivo
• PEZDIRC-BARTOL, Mateja, TOPORIŠIČ, Tomaž. Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča = Slovene drama and theatre : theory and history. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes, (Slavistična revija, letn. 61, št. 1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013, jan.-mar. 2013, letn. 61, št. 1, str. 95-104, 105-115. E-gradivo
• POGOREVC, Petra (ur.), TOPORIŠIČ, Tomaž (ur.). Drama, tekst, pisava, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 148). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008 Katalog
• TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit (60%), kritika ali esej o eni izmed gledaliških predstav, sodelovanje na razpravah v seminarju (40%).

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.
Izbor člankov:
MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 str. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, str. 28-43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater, 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. [COBISS.SI-ID 2952283]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom. Ann, Ser. hist. sociol., letn. 19, št. 1, str. 239-246. [COBISS.SI-ID 1168635]
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1493499]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizarjanje feminizmov. Amfiteater, 2008, letn. 1, št. 2, str. 178-186.
MIHURKO PONIŽ, Katja. "Jabolko si vrgel stran, nocoj boš žrl ananas z lupino in bodicami" ali O ljubezni v dramskem opusu Gregorja Strniše. V: REPINA KRAMBERGER, Ksenija (ur.). [Almanah 43. Borštnikovega srečanja]. Maribor: Borštnikovo srečanje, SNG, 2008, str. 71-74.