Literatura in druge umetnostne zvrsti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Postavljamo vprašanja, kako se jezik literature in odra prenašata na film. Spoznavamo
osnovne teoretične pojme filmskega medija, utrjujemo literarno-teoretsko besedišče ter pregledamo povezave in odklone med pripovednim in filmskim diskurzom, ki je,
kot vizualni medij, v svojem nagovarjanju občinstva drugače zasnovan od literarnih
besedil. Obravnavana dela analiziramo s tematsko-motivnega stališča, s stališča pripovednega gledišča, karakterizacije likov ter zunanje forme in zgradbe (slednji imata pri vzporedni obravnavi literature in filma velik pomen).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je predvsem zanimanje za filmsko in literarno umetnost in pa adaptacijske študije, saj je predmet zasnovan predvsem kot kurz o filmski umetnosti, ki je osnovana na literarnih delih. Od študentov se pričakuje vsaj osnovno razumevaje literano-teoretičnih pojmov in poznavanje nekaterih temeljnih postaj in del v zgodovini svetovne in slovenske kinematografije.

Vsebina

Predmet se osredotoča na medsebojno vplivanje in delovanje literature (vključno z dramskimi besedili in stripi) in filma. Ogledamo si, kako literarna (in dramska) besedila prehajajo na filmsko platno in kaj to pomeni za sporočilnost izbrane zgodbe. Filmski medij ima svoje zakonitosti, ki jih v literaturi ne poznamo (fotografija, osvetljava, montaža, posebni učinki, ...) in sprašujemo se, kako adaptacija preobrazi, obogati ali pa morda osiromaši literarno predlogo. Zanima nas tudi, kakšna literarna dela so za filmske priredbe primernejša od drugih in zakaj. Literarna kritika in teorija se tako spojita s filmskimi študijami, to pa daje predmetu interdisciplinarno obeležje.

Med obravnavanimi deli so:

Ne ubijaj slavca (roman Harper Lee, 1960; film To Kill a Mockingbird l. 1962, režija: Robert Mulligan)

Prevzetnost in pristranost (roman Jane Austin, 1813; film Pride and Prejudice l. 2005, režija Joe Wright)

Hamlet (drama William Shakespeare, 1599-1601; izbrana adaptacija iz l. 1996, režija Kenneth Branagh)

Atonement (Pokora) (roman Ian McEwan, 2001; film Atonement l. 2007, režija Joe Wright; primerjava dveh del istega režiserja)

Watchmen (Varuhi) (strip Alan Moore, 1986-1987; film Watchmen l. 2009, režija Zack Snyder)

Črni dnevi in beli dan (roman Dominik Smole, 1958; film Ples v dežju l. 1961, režija Boštjan Hladnik)

Triptih Agate Schwarzkobler (roman Rudi Šeligo, 1968; film Triptih Agate Schwarzkobler l. 1997, režija Matjaž Klopčič)

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo terminologijo s področja medkulturnih študij in pripadajoče metodologije. Obenem spoznajo tiste točke, kjer se zlivajo oziroma prekrivajo kulturne študije, antropologija, literarna veda, medijske študije in študije spomina, če naštejemo poglevitna področja. Študenti se naučijo samostojnega formuliranje idej in konciznega povzemanja idej v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme.

Temeljna literatura in viri

Temeljna literatura in viri:

  • Zorman, Barbara: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature: (1948-1979). Koper: Založba Annales, 2009.
  • Cartmell, Deborah in Imelda Whelehan. Screen adaption: impure cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2010. Katalog
  • Reynolds, Peter, ur. Novel Images: literature in performance. London: Routledge, 1993. Katalog E-gradivo
  • Corrigan, Timothy, ur. Film and Literature: An Introduction and Reader. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999. Katalog E-gradivo
  • Seger, Linda. The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film. New York: Owl Books, E-gradivo
  • Mcfarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996.
  • Vankin, Jonathan. Based on a True Story: Fact and Fantasy in 100 Favorite Movies. Chicago: Chicago Review Press, 2005 Katalog E-gradivo
  • Štefančič, Marcel, jr. Na svoji zemlji: zgodovina slovenskega filma. Ljubljana: UMco, 2005. Katalog
  • Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma, Didakta, 2010. Katalog
  • Kristin Thompson & David Bordwell (ur.). Svetovna zgodovina filma, Slovenska kinoteka, 2009. Katalog

Članki iz domačih in tujih filmskih in literarnih revij:

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in seminarska naloga predstavljeni v sklopu vaj. Sodelovanje na predavanjih in vajah ter seminarska naloga sta pogoja za pripustitev k izpitu. Obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah. Opravljene obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): seminarsko delo (2x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila – 40%. Končni izpit - 60 %.

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča na literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa je izšla njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi prevajalka, pisateljica, ustvarjalka radijskih oddaj in voditeljica pogovorov o literaturi, filmu in kulturi v širšem pomenu besede. Objavila je znanstveno monografijo Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Novel (2010) in dve zbirki kratkih zgodb: Upogib časa (2015) in Enakozvočja (2022). Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskih in tujih revijah in zbornikih.

Izbor del:

FLIS, Leonora. Nan Shepherdʹs holistic world - an intimate triangle : nature, body and mind in the living mountain. V: DUŢU, Carmen (ur.). Representations, scenes and scenarios of intimacy in women’s writing. Bucureşti: Pro Universitaria, 2023. Str. 81-95. ISBN 978-606-26-1415-7. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8312. [COBISS.SI-ID 159100419]

FLIS, Leonora. The narrative of social (in)justice, feminism, and migration in Slavenka Drakulić's selected works. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2023, [št.] 58, str. 127-144. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13203/11576, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VFRV4BE6, DOI: 10.3986/2023.2.07. [COBISS.SI-ID 160461571], [SNIP, Scopus]

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522].

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 84567555]

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.2020.1.04. [COBISS.SI-ID 45984557].

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74, ilustr. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v43.i1.03. [COBISS.SI-ID 18156803].

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218. [COBISS.SI-ID 36010333].

FLIS, Leonora. Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine. V: ZORMAN, Barbara (ur.), et al. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. Letn. 37, št. 2, str. 195-225, [245], ilustr. Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 55123042].

FLIS, Leonora. Profiling war : managing trauma in reporting horror : the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces : journalism and the "human interest" bias. New York; London: Routledge, cop. 2016. Str. 226-239. Routledge research in journalism, 13. ISBN 978-1-138-93805-2. [COBISS.SI-ID 4114171]