Uvod v literarno interpretacijo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Predmet je naravnan izrazito praktično, zato je predstavitev različnih teoretskih pogledov na interpretacijo slušateljem zamišljena kot analiza prednosti in slabosti določene interpretacijske metode ter pobuda za izdelavo okvirja lastne interpretacijske metode.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predznanje iz uvoda v literarno vedo, poznavanje slovenske in svetovne književnosti. Predmet se povezuje z vsemi literarnovednimi predmeti.

Vsebina

 1. Teoretski uvod v interpretacijo in različni interpretacijski modeli
 2. Analiza različnih primerov interpretacije
 3. Stopnje splošnega interpretacijskega modela, njegova primernost za različna besedila ter izdelava lastnega interpretacijskega modela
  • razumevanje besedila,
  • postavljanje besedila v širši kontekst,
  • besedilo in literarni žanri (literarna vrsta, splošne značilnosti žanra),
  • analiza vsebine (tema, motivi, struktura besedila),
  • avtor in besedilo (vrsta pripovedovalca),
  • oblika (značilnost literarnega jezika, verzološka analiza, oblikovne posebnosti besedila),
  • sporočilni elementi besedila,
  • mnenje in sklep.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- študentje spoznajo različne vrste interpretacije, ki so jih sposobni povzemalno uporabiti na različnih literarnih besedilih,
- problemsko pristopajo k različnim interpretacijskim 'šolam',
- izdelajo lasten interpretacijski model, ki pripomore h globljemu razumevanju besedila,
- so sposobni poglobljene analize in interpretiranja različnih literarnih besedil.

Temeljna literatura in viri

 • Skripta A (komentirana antologija interpretacij, ki jo pripravi nosilka);
 • Hladnik, M. (2003) Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja [Elektronski vir] : vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti. Katalog E-gradivo
 • Dolinar, D. (1991). Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana: DZS. Katalog
 • Kmecl, M. (1983). Mala literarna teorija. Ljubljana: Univerzum. Katalog
 • Virk, T. (2003). Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove : metodologija 1. Ljubljana: FF. Katalog
 • Barbara Pregelj: Poti do literarne interpretacije : skica ob Francoskem Testamentu Andreïa Makina. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 11-22. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah, izdelava seminarske naloge in portfolija.

Reference nosilca

Barbara Pregelj je docentka za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu o priredbah Don Kihota za mladino.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka.

PREGELJ, Barbara. Žanri med središči in obrobji. Literatura (Ljublj.), jan.-feb. 2013, letn. 25, št. 259/260, str. 100-111.
PREGELJ, Barbara. Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 83, str. 34-45.
PREGELJ, Barbara, GERŠAK, Urša. Más allá de la clase : literatura como una posibilidad de conocer al otro (y a uno mismo). V: FISCHER, Ferenc (ur.), LILÓN, Domingo (ur.). EncUEntros : viejos y nuevos encUEntros entre Hungría, Europa e Iberoamérica : ponencias presentadas en la Conferencia Internacional que tuvo lugar en Pécs, 3 de mayo de 2011, (Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 10 (2012)). Pécs: Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano, 2012, str. 61-68.
PREGELJ, Barbara. Slikanica kot preplet besede in podobe : primer Lile Prap. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 391-396. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. ISBN 978-961-6715-00-3.