Osnove računalništva

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja računalništva in informatike. Študente bo usposobil za samostojno uporabo programskih orodij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je namenjen začetnikom na področju računalništva, zato predznanje s tega področja ni nujno, je pa koristno.

Vsebina

• Temeljna znanja računalništva:
◦ - Računalnik, njegov razvoj in uporaba
◦ - Osnove informatike
◦ - Zgradba in delovanje računalnika
◦ - Strojna in programska oprema računalnika
◦ - Računalniška omrežja in internet
◦ - Trendi na področju računalništva
• osnovna znanja, ki so potrebna za računalniško obdelavo in analizo besedil v jezikoslovju
• uporaba interneta kot vira informacij in orodij za delo jezikoslovcev
• uporaba elektronskih slovarjev in konkordančnikov

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• računalnike in njegove komponente,
• osnovne koncepte računalništva in informatike
• različne vhodne in izhodne naprave
• strojno in programsko opremo računalnika
• različne uporabniške programske opreme
• internetnih virov

Temeljna literatura in viri

• Baloh, P., Vrečar, P. (2011). Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. Ljubljana: Pasadena. Katalog
• Gorjanc, V. (2005). Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit. Katalog
• Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Katalog
• Suhadolc, J. (2007). Nove priložnosti e-komuniciranja. Ljubljana: GV Založba. Katalog
• Šuler, A. (2010). Spoznajmo Windows 7. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
• Šuler, R., Šuler, A. (2010). Spoznajmo Office 2010. Šempeter pri Gorici: Flamingo. Katalog
• Vidmar, T. (2011). Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena. Katalog
• Vičič, J. (2012). Hitra postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne naravne jezike: doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Katalog
• Vintar, Š. (2008). Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. E-gradivo
• Wechtersbach, R., Lokar, M. (2005). Informatika. Ljubljana: DZS. Katalog

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen pisni izpit (60%) in individualna seminarska naloga (40%) z ustnim zagovorom. Pozitivno ocenjena seminarska naloga z ustnim zagovorom je pogoj za pripustitev k pisnemu izpitu. S seminarsko nalogo se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij za pisno in ustno predstavljanje izbranih tem s področja računalništva. S pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov računalništva in informatike ter razumevanje zgradbe in delovanja računalnika in računalniških mrež.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi videast in novomedijski umetnik.

Izbor člankov:
VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. “Atlas 2012” augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce’s theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). “Kdo izbere?” : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]
VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken’s Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université “Babeş-Bolyai”, Le Centre de Recherches sur l’Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]
VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]