Literatura na stičišču

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti spoznajo osnove teorije primerjalne literarne zgodovine in literarne recepcije. Študij temelji na spoznavanju recepcije slovenske literature v tujih kulturnih prostorih s posebnim poudarkom na italijanskem in avstrijskem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešen študij predmeta se po vertikali povezuje s študijem drugih literarnozgodovinskih formacij pri temeljnih predmetih slovenska književnost, pri tem pa je potrebno horizontalno povezovanje znanja, ki ga nudijo drugi literarnovedni predmeti.

Vsebina

Predmet je vsebinsko oblikovan tako, da študentje spoznavajo značilnosti ustvarjanja v tujejezičnem prostoru. Pri predmetu spoznajo kulturnozgodovinske značilnosti prostora, v katerem ustvarjajo pripadniki slovenske manjšine v Italiji in Avstriji, pomembne ustvarjalce, literarne revije in recepcijo manjšinskih avtorjev v prostoru, v katerem ustvarjajo ter v matici.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne literarnozgodovinske pojme, povezane z deli slovenskih avtorjev v Italiji in Avstriji. Sposobni so problemsko obravnavati književna obdobja, smeri, tokove, medkulturne in transnacionalne odnose ter problematiko literarnega polja v povezavi z manjšinskimi književnostmi.
Književno besedilo znajo analizirati in interpretirati večsmerno in večplastno: s stališča literarne zvrsti in vrste, zunanje in notranje zgradbe ter vpliva, izvirajočega iz bodisi domače bodisi tuje književnosti (evropske ali širše svetovne).

Temeljna literatura in viri

• Meta Grosman: Književnost v medkulturnem položaju. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004. – 223 str. ; 24 cm. – (Razprave Filozofske fakultete)
• Meta Grosman: Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. – Ljubljana : Sophia, 2004 (Ljubljana : Rotosi). – VI, 310 str.
• Marijan Dović: Sistemske in empirične obravnave literature; prevod povzetka Katarina Jerin. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. – 238 str. – (Studia litteraria) Katalog
• Intertekstualnost / Marko Juvan. – Ljubljana : DZS, 2000. – 323 str. ; 20 cm. – (Literarni leksikon. Študije, zv. 45) Katalog
• Bogomila Kravos: Slovenska dramatika in tržaški tekst. Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2011.
• Kako pisati literarno zgodovino danes / uredila Darko Dolinar in Marko Juvan. – Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003. –Str. 123-138.
• Sodobna literarna teorija / prevedli Uroš Grilc … et al. – Ljubljana : Krtina, 1995. (Knjižna zbirka Temeljna dela)
• Peter V. Zima: Primerjalna književnost in družboslovne vede; iz nemščine prevedel Dejan Kos. V: Primerjalna književnost. – Letn. 27, št. 2 (dec. 2004), str. 1-14. E-gradivo
• LITTÉRATURE comparée / sous la direction de Didier Souiller ; avec la collaboration de Wladimir Troubetzkoy. – Paris : Presses universitaires de France, 1997. – XVIII, 787 str. ; 22 cm. – (Collection Premier cycle)
• Robert C. Holub: Reception theory : a critical introduction. – Repr. – London ; New York : Methuen, 1985. – XIV, 189 str. ; 20 cm. – (New accents) E-gradivo
• TEORIJA recepcije u nauci o književnosti / priredila Dušanka Maricki. – Beograd : Nolit, 1978. – 211 str. ; 19 cm. – (Nauka o književnosti)
• PREŠERNIANA : atti del convegno internazionale : dalla lira di France Prešeren: armonie letterarie e culturali tra Slovenia, Italia ed Europa / a cura di Janja Jerkov e Miran Košuta. – Roma : Il calamo, 2003 (Roma : Don Guanella). – 238 str. – (Ricerche Slavistiche ; n. s., vol. 1 (47)) Katalog
• Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. – Ljubljana : Rokus : Slavistično društvo Slovenije, 2001. – 269 str. – (Slavistična knjižnica ; 4) Katalog
• Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih; Bibliografski dodatek: [slovenska knjiž. pri Italijanih po drugi svetovni vojni]. – Ljubljana : Rokus : Slavistično društvo Slovenije, 2001. – 153 str. ; 24 cm. – (Slavistična knjižnica ; 5) Katalog
• France Bernik: Obzorja slovenske književnosti. – V Ljubljani : Slovenska matica, 1999. – (Razprave in eseji 43)
• Angelo ARA idr., 2001: Trst, obmejna identiteta. Prev. Marija Luisa Cenda. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Claritas).
• Pamela BALLINGER, 2003: History in exile: memory and identity at the borders of the Balkans. Princeton: Princeton University Press. Katalog
• Manfred BELLER idr. (ur.), 2007: Imagology: the cultural construction and literary representation of national characters: a critical survey. Amsterdam – New York: Rodopi (Studia Imagologica: Amsterdam Studies on Cultural Identity; 13). Katalog
• France BERNIK, 1984: Trst v slovenski poeziji. V: France Bernik (ur.): Trst v slovenski poeziji. Trst − Koper: ZTT − Lipa. 5–13.
• Antonio CARONIA (idr.), 2006: Il Friuli Venezia Giulia: enciclopedia tematica. 8, Arte e letteratura. Ur. Rosanna Schiavone. Milano: Touring Club Italiano.
• Mira CENCIČ (ur.): Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora. Škofije: Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske.
• Renzo S. CRIVELLI idr., 2007: Umberto Saba: itinerari triestini = Triestine itineraries. Trieste: MGS Press.
• Lavo ČERMELJ, 1965: Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama. Ljubljana: Slovenska matica.
• Milica KACIN WOHINZ idr., 2000: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana: Nova revija (Zbirka Korenine / Nova revija).
• Miran KOŠUTA, 1996: Krpanova sol: književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana: CZ.
• Daniel-Henri PAGEAUX, 2008: Uvod v imagologijo. Prev. Gregor Perko. V: Daniel-Henri Pageaux: Imagološke razprave. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (Knjižna zbirka Documenta; 17). 17–52. Katalog
• Marija PIRJEVEC (ur.), 2001: Tržaška knjiga: pesmi, zgodbe, pričevanja. Ljubljana: Slovenska matica. Katalog
• Katia PIZZI, 2001a: A City in Search of an Author: The Literary Identity of Trieste. London – New York: Sheffield academmic press.
• Ana TOROŠ, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza. Katalog
• Angelo VIVANTE, 1984: Irredentismo adriatico. Trieste: Italo Svevo. Katalog
• Literatura, ki je navedena pri predavanjih in je potrebna pri samostojnem študiju.
• Izbrano čtivo.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit (70%), en kolokvij (30%) in aktivno sodelovanje v seminarju. Uspešno opravljen kolokvij in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]