Statistične metode

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Predmet se bo izvajal na študijskem programu Kulturna zgodovina; za študente programa Slovenistika bodo predvidene obveznosti v obsegu 4 ETCS.

Temeljni cilj predmeta je seznanitev študenta z naborom osnovnih statističnih metod za empirično delo v humanistiki. Študent bo usposobljen za samostojno analitično delo z empiričnimi podatki. Predmet predpostavlja že osvojeno znanje v okviru predmeta metodologija empiričnega dela v humanistiki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je povezan predvsem s predmetom empirične metode v humanistiki, nanj pa so vezani posredno vsi predmeti programa kulturna zgodovina.

Vsebina

Uvodni del predmeta bo namenjen spoznavanju osnovnih opisnih statističnih metod. Študentje bodo spoznali osnovne pojme iz organizacije podatkovnih zbirk in različne značaje spremenljivk, njihov pomen in implikacije. Opisne metode bodo zajemale tako računske kot grafične obdelave podatkov. V okviru opisnih metod bomo obravnavali analize frekvenčnih porazdelitev in mer srednjih vrednosti ter razpršenosti. V nadaljevanju bodo študentje seznanjeni s pomenom vzorcev in vzorčenja v statistični analizi. Izpostavljen bo predvsem pomen ocene vzorčnega parametra ter postopek sklepanja z vzorca na populacijo. Posebna pozornost bo posvečena pristopom k preverjanju domnev.
Drugi del predmeta bo posvečen hkratni analizi dveh ali več spremenljivk. V sklopu bivariatnih metod bodo študenti spoznavali mere povezanosti za različne tipe spremenljivk od kontingenčnih tabel pa do korelacijskih koeficientov. Prav tako bodo predstavljene metode primerjav skupin. Poglavje bomo zaključili z uvodom v regresijsko analizo.
Z zaključnem delu bodo predstavljene tudi nekatere naprednejše multivariatne statistične metode. Regresijsko analizo bomo posplošili na več spremenljivk. Predstavljene bodo tudi metode za opisovanje strukture podatkov, kot so npr. metode razvrščanja v skupine in faktorska analiza. S tem bo predstavljen celostni pregled statističnih metod od enostavnih opisnih do kompleksnih metod, ki vključujejo večje število spremenljivk.

Temeljna literatura in viri

  • D. S. Moore, Statistics – Concepts and Controversies, W.H. Freeman and Company 2001. Katalog E-gradivo
  • A. Ferligoj, Osnove statistike. Samozaložba, Ljubljana 1995.
  • A. Ferligoj, Razvrščanje v skupine. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1989. E-gradivo
  • F. Williams, P. Monge, Reasoning with Statistics. Harcourt College Publishers, Fort Worth, 2001. Katalog E-gradivo
  • V. Vehovar, G Kalton, Vzorčenje v anketah. FDV, Ljubljana 2001 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarji, zaključna naloga, izpit.