Psiholingvistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati študentom osnovna znanja psihologije govora (sprejemanje, tvorjenje, razumevanje jezika), seznanitev z organizacijo jezikovnih funkcij v možganih in spoznavanje razvoja otroškega govora.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju psiholingvistike
• Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

• Uvod v psiholingvistiko.
• Psihološki temelji sprejemanja, tvorjenja ter razumevanja jezika
• Osnove eksperimentalne metodologije v psiholingvistiki
• Usvajanje jezika v otroštvu.

Predvideni študijski rezultati

• Poznavanje osnov psiholingvistike in vrojenosti jezika
• Poznavanje osnov sprejemanja, tvorjenja, razumevanja jezika
• Poznavanje osnov usvajanjaotroškega govora

Temeljna literatura in viri

• Teržan Kopecky, Karmen (2001): Psihološke dimenzije jezikovnih ravnanj. Maribor: Pedagoška fakulteta.
• Altmann, Gerry T.M. (1997): The Ascent of Babel. An Exploration of Language, Mind, and Understanding. Oxford: Oxford University Press. Katalog E-gradivo
• Kranjc, Simona (1990): Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
• Pinker, Steven (1994): The Language Instinct : How the Mind Creates Language. William Morrow and Company. Katalog
• Prebeg – Vilke, Mirjana (1995): Otrok in jeziki. Materinščina in drugi jeziki naših otrok. Ljubljana: Sanjska knjiga.
• Marjanovič – Umek, Ljubica (1990): Mišljenje in govor predšolskega otroka. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Teoretični del (str. 11-59).

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah (10 %). • 3 ali 4 domače naloge (20 %). • pisni ali ustni izpit iz celotne snovi predmeta (70 %).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.