Metodologija literarnega raziskovanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznavanje pomena in nalog metodologije literarnega raziskovanja, seznanjanje s sodobnimi panogami literarne teorije in z razvojem novih raziskovalnih metod, prepoznavanje in kritično ovrednotenje različnih metodoloških pristopov v znanstvenih literarnovednih besedilih ter usposabljanje za uporabo različnih raziskovalnih metod z vidika sodobnega metodološkega pluralizma.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se navezuje na uvod v študij slovenske književnosti z literarno teorijo (prvi letnik), na predmeta slovenska in svetovna književnost ter na vse druge literarnovedne predmete.

Vsebina

 • Razčlenjevanje in vrednotenje literarnih del in mesta njihovega avtorja v literarni zgodovini.
 • Nastanek in razvoj metodologije literarne vede od romantike do sodobnosti.
 • Pozitivistična in duhovnozgodovinska metoda, strukturalistična in poststrukturalistična metoda, psihoanalitska in recepcijska metoda (utemeljitelji, poglavitni predstavniki in medsebojni vplivi).
 • Novejše metode literarne vede (ženske študije, kulturni materializem, intertekstualnost, novi historizem, sistemska literarna znanost).
 • Metodološki pluralizem (avtor, družbeno okolje, jezik, zavest, bralec).

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne metode literarne vede. Književno besedilo znajo zato analizirati in interpretirati večsmerno in večplastno.

Temeljna literatura in viri

 • Kos, Janko: Stari in novi modeli literarne zgodovine, ZRC SAZU, Ljubljana 2003.
 • Kos, Janko: Metodološki in ideološki pluralizem v sodobni (postmoderni) literarni vedi, Razpotja slovenske literarne vede, ZRSŠ, Ljubljana 1998.
 • Virk, Tomo: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1, FF, Ljubljana 2003. Katalog
 • Hladnik, Miran: Količinske in empirične raziskave literature, Slavistična revija 43/3, SDS, Ljubljana 1995. E-gradivo
 • Dovič, Marijan: Sistemske in empirične raziskave literature, ZRC SAZU, Ljubljana 2004.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni ustni izpit. Referat, predstavljen v seminarju, je pogoj za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Kristina Pranjić je diplomirala iz primerjalne književnosti ter ruskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 zagovarjala doktorsko disertacijo, z naslovom Brezpredmetnost zvoka in slike: Beli, Kručonih, Malevič. Vodila je raziskovalni projekt Jugoslovanske avantgarde in metropolitanska dada (1916–1927): Večsmerna in transnacionalna genealogija (ARRS, 2019–2021). Zaposlena je kot docentka na Fakulteti za humanistiko in Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka modula Zgodovina in teorija umetnosti in medijev ter Diskurzi v praksah. V svojem teoretskem in raziskovalnem delu se posveča predvsem zgodovinskim avantgardam 20. stoletja in reaktualizaciji avantgarde v sodobnosti. Raziskave na področju umetnosti in literature historičnih avantgard ter novomedijske umetnosti in estetike je opravila na Univerzi v Konstanzu, Univerzi v Beogradu in Univerzi Pariz 8.

Izbor člankov:

 1. PRANJIĆ, Kristina. Ljubomir Micić in Branko Ve Poljanski v reviji Maska : (1920/21). Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 2021, letn. 73, št. 793/795, str. 61-70.

 2. PRANJIĆ, Kristina. The emergence and establishment of Yugoslav dada : from Prague to Zagreb : (1920-1922). Svět literatury. 2021, vol. 31, no. 64, str. 89-103.

 3. PRANJIĆ, Kristina. Značaj ljubljanskog časopisa Maska (1920/21) u kontekstu jugoslovenskih avangardi. Zbornik radova Akademije umetnosti. 2021, br. 9, str. 111-121, ilustr.

 4. PRANJIĆ, Kristina. Prispevek umetnosti in nedvojnosti k znanstvenemu raziskovanju prvoosebnega izkustva. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. 2020, letn. 52, št. 3/4, str. 131-143.

 5. PRANJIĆ, Kristina. Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika zahodnoevropske kulture. Primerjalna književnost. 2020, letn. 43, št. 3, str. 139-157.

 6. GERMEK, Magdalena, PRANJIĆ, Kristina. Constructing new signifiers with aesthetic intervention : using coal in design. Zonemoda journal. 2020, vol. 10, iss. 1s, str. 121-132, ilustr.

 7. PRANJIĆ, Kristina. Premagati silo gravitacije na presečišču umetnosti in tehnologije : primer ruskega konstruktivizma. Časopis za kritiko znanosti. 2019, letn. 47, št. 277, str. 102-116, ilustr.

 8. PRANJIĆ, Kristina. Brezpredmetnost in ekonomičnost v poeziji = Objectlessness and economy in poetry. Slavica Tergestina. 2019, 22, str. 50-68, ilustr.

 9. PRANJIĆ, Kristina. Formalne mistične prakse ruskega futurizma. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. 2019, letn. 67, št. 3, str. 479-486.

 10. PRANJIĆ, Kristina. Vek perehoda ot videnija k probelu. Kommentarii. 2018, no. 32, str. 147-153.

 11. PRANJIĆ, Kristina. Misliti v simbolih, ustvarjati avantgardno. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. 2018, letn. 66, št. 3, str. 299-314.

 12. PRANJIĆ, Kristina. Zvočna destabilizacija jezika : zaum in glosolalija. Zbornik Matice srpske za slavistiku. 2018, 93, str. 231-247.