Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je razvijanje in poglabljanje zmožnosti interperetiranja literarnih besedil. Poseben poudarek je na razvijanju samostojnosti, inovativnosti in sposobnosti tesnega branja. Ob tem se dosledno uporablja ustrezen literarnoteoretični instrumentarij ter sposobnost ustrezne didaktične prezentacije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov interpretiranja in literarne hermenevtike ter poznavanje literarnoteoretičnih terminov. Koristno je tudi poznavanje slovenske literature 19. in 20. stoletja.

Vsebina

Predmet je zasnovan kot uvajanje študentov v poglobljeno interpretiranje literarnih besedil in njihovo usposabljanje za samostojno soočanje z besedili različnih literarnih žanrov. Izbrana so besedila iz slovenske književnosti 19. in 20. stoletja (poezija, proza in dramatika).

Predvideni študijski rezultati

Študenti razvijejo sposobnost za samostojno in smiselno interpretiranje danega literarnega besedila. Pri tem uporabljajo ustrezno terminologijo in logično argumentacijo. Svoje ugotovitve znajo podati na didaktično ustrezen način. Pripravijo tudi seminarske naloge (izdelava učne verige odlomkov z vprašanji).

Temeljna literatura in viri

• J. Kos: Literarna teorija Katalog
• M. Kmecl: Mala literarna teorija Katalog
• M. Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji Katalog

Poezija:
Prešeren, Jenko, Gregorčič, Cankar, Murn, Kette, Župančič, Podbevšek, Kosovel, Vodušek, Kocbek, Kajuh, Balantič, Menart, Zajc, Strniša, Makarovič, Šalamun, Jesih, Zupan, Komelj

Proza in dramatika:
Jurčič, Tavčar, Cankar, Govekar, Pregelj, Grum, Prežih, Kosmač, Kranjec, Potrč, Smole, Zidar, Kozak, Strniša, Kovačič, Jančar, Lainšček, Virk

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %). Pogoj za pripustitev so opravljene naloge, ki jih predavatelja zadata med letom oz. pri seminarju.