Spomin in zgodovina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili znanja o spominskih študijah in odnosu med zgodovino ter spominom,
• Študentje bodo skozi zgodovino prepoznavali temeljne mehanizme oblikovanja modernega spomina; gre za splet posameznosti in splošnosti, konkretnega in abstraktnega,
• Študentje bodo prepoznavali in razumevali odnos do preteklega časa, dojemanja sprememb in novih družbenih tokov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Predmet obravnava kompleksen odnos med zgodovino, spominskimi študijami ter praktičnim obravnavanjem preteklosti na primerih komemoracij in praznik. Študentje se seznanijo s sodobnimi teorijami spomina in oblikami spominskih praks (uradne, kolektivne, individualne, marginalizirane…), najpomebnejšimi avtorji ter teksti, razlikami v razumevanju kulture spomina in vlogo zgodovinskih reprezentacij v predelavi spomina in bojih za interpretacije preteklosti (dela teoretikov spominskih študij, ki reflektirajo odnos med spominom in zgodovino).
Spominske prakse bodo predstavljene znotraj izbranih zgodovinskih dogodkov ter, glede na vire in metodologije dela, skupaj s študenti analizirane.
Na praktičnih primerih bodo predstavljeni dogodki XX stoletja in večplastne interpretacije o spominu, pozabi, javnih reprezentacijah spomina in muzejski predstavitvah preteklosti. Samostojna analiza razstav ter krajev spomina bo predstavljena v seminarski nalogi.
Ključne teme: Spomin, zgodovinske prakse spominjanja, pozaba, nacionalni/ etnični/ manjšinski / kolektivni / skupinski spomin, kolonizacija in dekolonizacija, (...)
1. Teorije spominskih študij
2. Zgodovina, spomin, identiteta
3. Politika, revizionizmi, deljeni spomini
4. Mediji in naracije
5. Spomin, vojne in sodišča
6. Spomin in ustna zgodovina
7. Spomin in muzejske prezentacije časa
8. Kraji spomina
9. Pozaba
10. Spomin in kolonizacija

Predvideni študijski rezultati

• Študentje bodo usposobljeni za razpoznavanje kulturnozgodovinskih in splošno družbenih problemov, ki jih bodo reševali s pomočjo postopkov in procesov ter preko kritične in samokritične presoje,
• S preučevanjem raznolikih spominov na historične dogodke bodo spoznavali odnos med individualnim ter kolektivnim odnosom do preteklosti,
• Študentje bodo vrednotili dogajanja v preteklosti in oblikovali oseben pristop k obravnavanju predlaganih tem.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit. 40 % / 60 %

Reference nosilca

Kot docentka za področje novejše in sodobne zgodovine je dr. Kaja Širok delovala do leta 2021 v znanstvenoraziskovalni skupini na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2021 pa predava na Univerzi v Novi Gorici, smer Kulturna zgodovina.
Raziskovalno je aktivna na področjih zgodovine, muzeologije, dediščine, ustne zgodovine, študij o mejah in nacionalnosti ter študij kolektivnega spomina. Ukvarja se z vprašanji odnosa med zgodovino in spominom, dominantnimi historičnimi naracijami ter osebnimi izkušnjami posameznika, s posebnim poudarkom na vprašanji dojemanja preteklih dogodkov v odnosu do današnjega časa. Osredotoča se na teme nacionalizmov, muzejskih naracij, spominskih študij in različnih interpretacij o preteklosti. Objavlja v slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah.

V obdobju med letoma 2011 in 2021 je vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS). Ta se je pod njenim vodstvom razvil v sodoben družbeni prostor, ki je širši javnosti večplastno predstavljal zgodovino Slovencev v 20. stoletju. V času vodenja muzeja je sodelovala v številnih evropskih projektih s področja kulture. Aktivno je vključena v delo Mednarodnega muzejskega sveta ICOM, je članica sveta Mednarodnega odbora spominskih muzejev v spomin na žrtve javnih zločinov ICMEMO in mednarodnega sveta za muzejsko etiko ETHCOM.
Leta 2019 jo je Evropski parlament potrdil v akademski svet Hiše evropske zgodovine v Bruslju, kjer deluje še danes.
Po izobrazbi je diplomirana zgodovinarka in italijanistka, doktorirala je s področja kulturne zgodovine. Študijsko se je izobraževala v Bologni in Rimu

Objave:
ŠIROK, Kaja. Imagining the Borders of the Nation. Remembrance narratives in Northeres Adriatic areas, 2021, Brill Publications, 2021

ŠIROK, Kaja. Remembering and Forgetting in Museum Narratives; “Mediatisation of Memory” (ur. Luhar in Pušnik); 2020, Brill Publications

ŠIROK, Kaja. The refugee experience on the Isonzo Front during the First World Wa. V: Being a Refugee: A European Narrative (ur. Heidemarie Uhl, Anisa Hasanhodžić, Rifet Rustemović); OAW IKT;

ŠIROK, Kaja. Reinterpreting and transforming red museums in Yugoslavia. Museum international, ISSN 1350-0775, 2018, vol. 70, no. 279/280, str. 26-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 718188]

ŠIROK, Kaja. Identitete, zgodovina in dediščina prostora - prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2012, letn. 20, št. 4, str. 631-646 [COBISS.SI-ID 2331603],

ŠIROK, Kaja. Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 203 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-403-4. [COBISS.SI-ID 264309760]

ŠIROK, Kaja. Spomin in pozaba na obmejnem območju : predstave o goriški preteklosti. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 1/2, str. 337-358, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024140128]

Predavanja:
ŠIROK, Kaja. Il potere dei musei per creare una società più inclusiva – educare per un futuro responsabile. Italian museums conference: Musei italiani. An International Speech, Rome, 5. 5. 2022;

Širok, Kaja. Managing values in times of political change. Managing Values. Values in management, Online museum seminars by Acesso Cultura, Portugal, 6. 4. 2022;

ŠIROK, Kaja. Politics of Remembrance. Reinterpreting and Transforming Museum Narratvies. Invited lecture for students of the course “Politics of Memory”, Faculty of Social Sciences, Leiden University, 2021

ŠIROK, Kaja Undestading differences, changing perspectives, NEMO conference, 2020 https://www.ne-mo.org/speaker/nemo/kaja-sirok.html

ŠIROK, Kaja. Museums in pandemic times: from isolation to everyday communication: a positive reflection on the museums role in uncertain times: how to work on exhibitions, collections and European project dissemination : invited presentation at international on-line conference YOCOCU 2020 Hands on Heritage: experiencing conservation, mastering management, 2-4 November 2020.

ŠIROK, Kaja. L'esperienza degli EuroVision Labs.: predavanje v okviru programa "Una prospettiva internazionale per i musei europei: il progetto EMEE - EuroVision Museums Exhibiting Europe", Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, Roma, 19 febbraio 2016. [COBISS.SI-ID 611692]

ŠIROK, Kaja. The role of the museum in society : lecture at the Institute of Design and Communication, FH Joanneum Gesellschaft, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 8 June 2016. [COBISS.SI-ID 622700]

ŠIROK, Kaja. Making the House: exhibiting contested narratives : presentation at international conference Europe exposed, House of European History, Brussels, 25-27 June 2018. [COBISS.SI-ID 673388] (vabljen zaprti posvet za strokovnjake)