Slovenski jezik I - Slovenski knjižni jezik

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pravopisnimi načeli kot (1) sintezo tradicionalnih, aktualnih in sistemskih normativnih meril v teoretičnem in praktičnem vidiku, in pravopisom kot (2) rezultatom standardizacijskega procesa. Ob predstavljanju aktualnih pravopisnih problemov jih usposobimo za samostojno uporabo in razlago pravopisnih pravil.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Študentje se seznanijo s slovenskim pisnim standardom s teoretičnega, s praktičnega in historičnega vidika. Spoznajo načine posredovanja in interpretacije jezikovnega standarda (pravila, slovar, svetovanje) ter argumente za spremembe standardizacijskih pravil.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne jezikoslovne oz. normativistične pojme (standardizacija jezika, jezikovna norma, kodifikacija). Sposobni so kritično razmišljati o razmerju med dinamičnostjo jezikovne rabe ter statičnostjo kodifikacije.
Normativni jezikovni problem oz. zadrego jezikovnega uporabnika znajo analizirati in problemsko obravnavati.

Temeljna literatura in viri

  • Slovenski pravopis, 2001. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Založba ZRC. Katalog
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1971–1991. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – DZS. Katalog
  • Toporišič, J., 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba. Katalog
  • Toporišič, J., 1976 (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. Katalog
  • Dobrovoljc, H., 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC. Katalog
  • Dobrovoljc, H., Jakop, N., 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. E-gradivo
  • Jakop, N., Dobrovoljc, H. (ur.), 2012: Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit, dva kolokvija med letom in seminarsko delo so pogoji za opravljanje ustnega izpita (15 % kolokvij, 15 % seminarska naloga, 50 % pisni izpit, 20 % ustni izpit).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ter predavateljica predmetov »Slovenski jezik 1 – Slovenski knjižni jezik« in »Normativistika« na Univerzi v Novi Gorici. V okviru svojega raziskovalnega področja (jezikoslovje), se ukvarja s slovenističnimi raziskavami (sodobni slovenski knjižni jezik, standardizacija jezika, normativistika, leksikografija in pravopisje) in raziskavami na področju splošnega jezikoslovja (teorija jezikovne naravnosti). Sodelovala je pri izdelavi slovarskega dela Slovenskega pravopisa 2001 in bila vodja raz. programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2004–08), raz. projekta Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (2008–11). Je moderatorka elektronskega poštnega predala pravopis.isj@zrc-sazu.si in jezikovnega svetovanja (http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v), urednica nacionalne monografske zbirke Lingua Slovenica in podzbirke Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC. Od l. 2012 je vodja projektne skupine za izdelavo pravopisnega priročnika na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, od l. 2013 pa predsednica Pravopisne komisije SAZU.
Izbor del:
• Dobrovoljc, H., 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 214962432]
• Dobrovoljc, H., Jakop, N., 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 262536448]
• Jakop, N., Dobrovoljc, H. (ur.), 2012: Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 263589376]
• Dobrovoljc, H., Bizjak Končar, A., 2013: Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies. (v tisku)
• Dobrovoljc, H. 2011: Oblikovanje konceptov vljudnosti na izrazni ravni jezika v Japljevem prevodu posvetila cesarici Mariji Tereziji. V: Jesenšek, M. (ur.). Globinska moč besede. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, FF. 197–210. [COBISS.SI-ID 33162797]
• Dobrovoljc, H., Bizjak Končar, A., 2011: Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, M. (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, FF. 86–109. [COBISS.SI-ID 31703085]
• Dobrovoljc, H., Krek, S., 2011: Normativne zadrege – empirični pristop. V: Kranjc, S. (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 89–97. [COBISS.SI-ID 33273901]