Slovenski jezik I - Glasoslovje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Spoznavanje fonetičnih in fonoloških lastnosti zlasti knjižnega jezika, deloma pa tudi pogovornega jezika in izbranih narečij, v kontekstu splošne fonetike in na primerih, ki kažejo na metodolške značilnosti zgodovinskega jezikoslovja, strukturalne in generativne fonologije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Nujno predznanje je vezano na predmet SJ – SKJ. Predmet se navezuje na predmet SJ – SKJ in je predpogoj za vse kasnejše predmete slovenskega jezika.

Vsebina

Predmet je vsebinsko oblikovan tako, da študentje spoznavajo temeljne značilnosti fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme, povezane s teorijo fonetike in fonologije. Seznanijo se s fonetičnim sistemom slovenskega knjižnega jezika, deloma pa tudi pogovornega jezika in izbranih narečij. Sposobni so problemsko obravnavati izbrano besedilo s fonetičnega in fonološkega vidika, seznanijo se tudi z naglasom in pravorečjem slovenskega knjižnega jezika.

Temeljna literatura in viri

  • Peter Ladefoged, A Course in Phonetics. Fort Worth idr.: Harcourt Brace College Publishers, 1993 (ali kasnejše izdaje). Ustreza tudi primerljiva literatura v kakem drugem jeziku (npr. hrvaščini, nemščini, italijanščini, španščini, poljščini, češčini). E-gradivo
  • R. L. Trask, A Dictionary of Phonetics and Phonology. London idr.: Routledge, 1996. Katalog E-gradivo
  • Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992. Katalog
  • Toporišič, J. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. Katalog

Načini ocenjevanja

Opravljen kolokvij (fonetika in fonologija) je pogoj za pristop k izpitu. Aktivna udeležba na vajah. Študent opravlja pisni ali ustni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

Prof. dr. Kozma Ahačič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na ZRC SAZU. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z zgodovino slovničarstva in misli o jeziku ter nekaterimi drugimi s tem povezanimi vprašanji. Je avtor več knjig ter sourednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.
• Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Majda, MERŠE, Jožica NARAT, France NOVAK. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2011, 641 str.
• Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 278 str.
• Kozma AHAČIČ. The treatment of »nomen« in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35/3 (2008), str. 2–31.
• Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Založba ZRC, Ljubljana, 2007, 416 str.
• Kozma AHAČIČ. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006, 195 str.