Slovenski jezik II - Morfologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom posredovati osnovno poznavanje morfoloških procesov, ki jih lahko opazujemo na podlagi slovenščine, in s tem orodje, s katerim bodo sposobni samostojne analize slovenskega jezikovnega gradiva na osnovni ravni. Študentom je cilj vsebino posredovati tako, da dobijo delni vpogled v slovensko morfologijo tako s širšejezikoslovnega vidika kot z ožjega vidika slovenistične tradicije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje s predmeti Splošno jezikoslovje, Slovenski jezik – Slovenski knjižni jezik in in Slovenski jezik – Glasoslovje.

Vsebina

V okviru splošnojezikoslovne teorije oblikotvorja in besedotvorja so predstavljene osnove oblikotvornega in besedotvornega sistema slovenščine. Teme vključujejo obravnavo izhodiščnih pojmov morfologije (beseda, morfem, alomorf), njihove definicije in uporabe pri jezikovni analizi, ločitev morfologije na besedotvorje in oblikotvorje, pregled osnovnih značilnosti besedotvorja in zlaganja v slovenščini, ugotavljanje notranje zgradbe besed, pregled za slovenščino relevatnih slovničnih kategorij in njihovih pomembnejših značilnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študenti pridobijo osnovno poznavanje morfoloških pojmov in procesov v slovenščini in preko slovenščine tudi dela morfoloških pojmov in procesov v naravnem človeškem jeziku na splošno. Sposobni so samostojne morfološke analize slovenskega jezikovnega gradiva na osnovni ravni, ob dobrem poznavanju drugih jezikov pa deloma tudi analize gradiva drugih jezikov. Uspešnejši študentje bodo usposobljeni za morebitno pripravo diplomske naloge s področja slovenske morfologije.

Temeljna literatura in viri

• Lieber, Rochelle. 2010. Introducing morphology. NY: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
• Aronoff, Mark in Kirsten Anne Fudeman. 2008. What is morphology? Malden/ Oxford/Carleton: Blackwell. Katalog E-gradivo
• Booij, Gert. 2007. The grammar of words: an introduction to linguistic morphology (2nd edition). New York: Oxford University Press. Katalog E-gradivo
• Haspelmath, Martin & Andrea D. Sims. 2010. Understanding Morphology (2nd edition). London: Hodder Education. Katalog E-gradivo
• Pinker, Steven. 2010. Jezikovni nagon. Ljubljana: Modrijan. [prevod A. E. Skubic] – 5. poglavje: Besede, besede, besede; str. 124-156. Katalog
• Golden, Marija. 1997. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: FF UL. – poglavje 6.2: Morfološka ravnina; str. 147-169. Katalog
• Razne slovenske slovnice:
o Jože Toporišič. 2000. Slovenska slovnica (4. izdaja). Maribor: Obzorja. Katalog
o Peter Herrity. 2000. Slovene: a comprehensive grammar. London/New York: Routledge. Katalog
o Greenberg, Marc L. 2006. A short reference grammar of Standard Slovene. SEELRC Reference Grammar Network. E-gradivo
• Izročki, izdani ob predavanjih

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70%), domače naloge, sprotni kratki testi (30%). Pozitivna ocena iz izpita in pozitivna ocena iz sprotnega dela (domače naloge in kratki testi) sta pogoj za pozitivno skupno oceno.

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Rok Žaucer je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so morfologija in skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) ter sociolingvistika in jezikovno svetovanje. Na področju raziskav morfologije je njegova pozornost usmerjena predvsem v besedotvorje in v vmesnik med morfologijo in skladnjo.
Izbor člankov:
ŽAUCER, Rok. The syntax of perdurative-prefixed verbs and the VP-internal/VP-external prefix distinction. V: ZIKOVÁ, Markéta (ur.), DOČEKAL, Mojmír (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 2147835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-REŠETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
ŽAUCER, Rok. The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external slavic prefixes. V: SMIRNOVA, Anastasia (ur.), MIHALIČEK, Vedrana (ur.), RESSUE, Lauren (ur.). Formal studies in Slavic linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars, cop. 2010, str. 54-102. [COBISS.SI-ID 1411835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On clitic doubling in Gorica Slovenian. V: FRANKS, Steven (ur.), CHIDAMBARAM, Vrinda (ur.), JOSEPH, Brian D. (ur.). A linguist's linguist : studies in South Slavic linguistics in honor of E. Wayles Browne. Bloomingdale: Slavica, 2009, str. 281-295. [COBISS.SI-ID 1109243]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]