Slovenski jezik II - Skladnja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Predmet študente seznani s predstavitvijo analitičnega aparata, z osnovno literaturo o slovenski skladnji, s poznavanjem osnov slovenske skladnje in nekaterih njenih glavnih posebnosti, s poznavanjem glavnih razlik med skladnjo knjižnega in pogovornega jezika, predstavi prednosti teorije načel in parametrov napram drugim teorijam in študente navaja k prepoznavanju zanimivih raziskovalnih tem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmeta se po vertikali povezuje z drugimi jezikoslovnimi predmeti. Konkretno je za uspešen študij predmeta nujno predznanje, ki ga študent pridobi pri predmetih SJ I in SJ II – Morfologija.

Vsebina

Predmet pokriva skladnjo slovenskega jezika in je namenjen seznanjanju študentov z osnovnimi lastnostmi slovenske skladnje ter primerjanju skladnje knjižnega jezika s skladnjo pogovornega jezika. Skladnjo se bo predstavljalo in analiziralo tako v okviru bolj tradicionalnih pristopov, kot v okviru slovnice načel in parametrov. Pridobljeno znanje z različnih področji bomo na koncu skušali povezali v zaključeno celoto.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne jezikoslovne pojme s področja skladnje. Sposobni so problemsko obravnavati jezikovne pojave, kar pomeni, da so sposobni sami zbrati relevantne jezikovne podatke, v jezikovnih podatkih prepoznati zanimivosti ter jezikovne podatki nadalje obravnavati.

Temeljna literatura in viri

  • Toporišič, Jože. 1982. Nova Slovenska skladnja. Ljubljana : Državna založba Slovenije Katalog
  • Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Založba Obzorja Maribor. Katalog
  • Golden, Marija. 2000. Teorija Opisnega jezikoslovja, 1. skladnja. FF Univerze v Ljubljani, Ljubljana. Katalog
  • Adger, David. 2003. Core Syntax. Oxford University Press. Katalog E-gradivo
  • Članki iz različnih revij, predvsem iz Slavistične revije Katalog E-gradivo, Jezika in Slovstva Katalog E-gradivo, Jezikoslovnih zapiskov Katalog E-gradivo ter drugih domačih in tujih jezikoslovnih revij.
  • Izročki izdani pri predavanjih E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70%), domače naloge tekom leta (30%).

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo osrednje raziskovalno področje je skladnja, pri čemer je večino svojega raziskovalnega dela opravil na slovenski skladnji.
Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]
LARSON, Richard K., MARUŠIČ, Franc. On indefinite pronoun structures with APs : reply to Kishimoto. Linguist. inq., 2004, vol. 35, no. 2, str. 268-287. [COBISS.SI-ID 472315]