Slovenski jezik III - Pomenoslovje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Predmet študente seznani s predstavitvijo analitičnega aparata, z osnovno literaturo o slovenskem pomenoslovju in s poznavanjem osnov slovenskega pomenoslovja. Študente navaja k prepoznavanju zanimivih raziskovalnih tem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti, predvsem s predmetoma SJ – Morfologija in SJ - Skladnja.

Vsebina

Predmet je nadaljevanje predmeta SJ - Skladnja. Predmet pokriva predvsem pomenoslovje slovenskega jezika. Predmet je namenjen predvsem seznanjanju študentov z osnovnimi lastnostmi slovenskega pomenoslovja ter pomenoslovja kot takega. Pozornost je posvečena medstavčnim razmerjem ter pomenskim razmerjem tako znotraj stavka, povedi kot besedila. Pridobljeno znanje z različnih področji bomo na koncu skušali povezali v zaključeno celoto.

Predvideni študijski rezultati

Študentje osvojijo temeljne lastnosti slovenskega pomenoslovja ter pomenoslovja kot takega, še posebej medstavčna razmerja ter pomenska razmerja znotraj stavka, povedi in besedila.

Temeljna literatura in viri

  • Toporišič, Jože. 1982. Nova Slovenska skladnja. Ljubljana : Državna založba Slovenije Katalog
  • Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Založba Obzorja Maribor. Katalog
  • Golden, Marija. 1996 – 2001 (več izdaj). O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: UL FF. Katalog
  • Kearns, Kate. 2000. Semantics. London: Macmillan Katalog
  • Članki iz različnih revij, predvsem iz Slavistične revije Katalog E-gradivo, Jezika in Slovstva Katalog E-gradivo, Jezikoslovnih zapiskov Katalog E-gradivo ter drugih domačih in tujih jezikoslovnih revij.
  • Izročki izdani pri predavanjih.

Načini ocenjevanja

Redna aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih, opravljene domače naloge in končni izpit.