Slovenski jezik III - Besediloslovje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti z glavnimi teoretskimi tradicijami in sodobnimi usmeritvami na področju besediloslovja in jim predstaviti sistemsko-funkcijski žanrski model, ki zahteva razumevanje zapletenega dinamičnega razmerja med jezikoslovnimi ravninami in zunajjezikovno kontekstualno ravnino. Ob tem študente usposobimo za samostojno analizo izbranih besedilnih žanrov in jim pomagamo pri določanju pomensko-strukturnih premikov v besedilu, ki so najodločilnejši za proučevani žanr.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmetov Slovenski jezik I – Glasoslovje, Slovenski jezik I – Slovenski knjižni jezik, Splošno jezikoslovje, Slovenski jezik II – Morfologija, Slovenski jezik II – Skladnja.

Vsebina

Predmet je vsebinsko oblikovan tako, da študenti poglobljeno spoznavajo glavne teoretske tradicije in temeljne pojme besediloslovja: kontekst in besedilo, slovnico in semantiko, tri metafunkcije slovničnega in semantičnega sistema, besedilo kot strukturno-pomensko enoto in žanrsko analizo. Poudarek je na sistemsko-funkcijskem žanrskem modelu, ki z upoštevanjem slovnične, semantične, besedilne in zunanjezikovne kontekstualne ravnine omogoča žanrske posplošitve in študentom pomaga pri samostojni analizi avtentičnih besedilnih vzorcev znanstvenega, političnega, religioznega, medijskega in poslovnega diskurza.

Predvideni študijski rezultati

Študenti, ki uspešno opravijo vse predmetne obveznosti, uzavestijo spoznanje, da družbeno-kulturni kontekst sooblikuje jezikovni pomen besedila. Osvojijo temeljne teoretične pojme besediloslovja in jih znajo povezati z empiričnimi vprašanji. Pri analizi različnih tipov besedil so sposobni uporabiti sistemsko-funkcijski žanrski model in obravnavati podsisteme za proučevanje jezika v kontekstu z upoštevanjem osnovnih načel ravninske jezikovne zgradbe.

Temeljna literatura in viri

 • Bahtin, M. M., 1999: Estetika in humanistične vede. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost.
 • Bizjak, A., 2005: Pridiga kot žanr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Katalog
 • Cloran, C., 1994: Rhetorical Units and Decontextualization: An Enquiry into some Relations of Context, Meaning and Grammar. Nottingham: Department of English Studies, University of Nottingham (Monographs in Systemic Linguistics, 6).
 • Halliday, M. A. K., 1977: Text as semantic choice in social contexts. V: T. Van Dijk in J. Petofi (ur.): Grammars and Descriptions. Berlin: de Gruyter, 176–225. E-gradivo
 • Halliday, M. A. K., 1985: An Introdution to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
 • Halliday, M. A. K., Hasan, R., 1989: Language, Context and Text: Aspects of Language in a social–semiotic Perspective. 3. izd. Oxford: Oxford University Press.
 • Hasan, R., 1984: The Nursery Tale as a Genre. Nottingham Linguistic Circular, 13, 1–51. E-gradivo
 • Jordens, C., Little, M., 2004: In this scenario, I do this, for these reasons: narrative, genre and ethical reasoning in the clinic. Social Science & Medicine, 58, 1635–1645. E-gradivo
 • Juvan, M., 2000: Intertekstualnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Katalog
 • Malinowski, B., 1923: The problem of meaning in primitive languages. V: C. K. Ogden in I. A. Richards (ur.): The Meaning of Meaning. London: Routledge and Kegan Paul, 296–336. E-gradivo
 • Martin, J. R., Rose, D., 2003: Working with discourse: Meaning beyond the clause. London: Continuum. E-gradivo
 • Skubic, M. A, 2005: Obrazi jezika. Študentska založba. Katalog
 • Toporišič, J., 1984: Slovenska slovnica (pregledana in razširjena izdaja). Maribor: Založba Obzorja. Katalog Katalog Katalog

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen pisni izpit. Pogoj za opravljanje izpita je pozitivno ocenjena seminarska naloga (10% ocene).

Reference nosilca

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in predavateljica jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njeno raziskovalno delo je vezano na leksikografijo, pravopisje, korpusno jezikoslovje in besedilno pomenoslovje. V okviru korpusnega dela je sodelovala pri graditvi nacionalnega korpusa Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) in pripravi prvega oblikoslovnega označevalnika za slovenščino. Je sourednica Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012). Njene objave v znanstvenih revijah se ukvarjajo s problemom analize besedil v odvisnosti od družbenega konteksta in so v zadnjem obdobju usmerjene predvsem v raziskovanje besedilnega pomena.
Izbor del:
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini. V: JAKOP, Nataša (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.), Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 63-71. [COBISS.SI-ID 34840621]
DOBROVOLJC, Helena, BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 86-109. [COBISS.SI-ID 33032237]
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Trubarjeva pridiga Sermo de vocabulo fidei in sodobni pridižni diskurz. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 291-301. [COBISS.SI-ID 31944493
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Dvojina v Dalmatinovem Pentatevhu 1584. V: MERŠE, Majda (ur.). Trubarjeva številka, (Slavistična revija, letn. 56/57, št. 2008-4/2009-1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 231-242. [COBISS.SI-ID 38792802]
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Contemporary sermons: from grammatical annotation to rhetorical design. V: NØRGAARD, Nina (ur.). Systemic functional linguistic in use (Odense working papers in language and communication, vol. 29). University of Southern Denmark, 2008, str. 503–521. [COBISS.SI-ID 29394221]
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. The use of grammatically annotated corpora for the display of textual patterns. V: STEINER, Erich (ur.), NEUMANN, Stella (ur.). Data and interpretation in linguistic analysis : Proceedings of the 19th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop 23rd - 25th July 2007, Saarbrücken, Germany. [Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2008], str. 1-17. [COBISS.SI-ID 29469485]
BIZJAK KONČAR, Aleksandra, CVETKO-OREŠNIK, Varja (ur.). Pridiga kot žanr, (Zbirka Linguistica et philologica, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 158 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6500-88-0. [COBISS.SI-ID 220475904]
BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra. Slavistična revija. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2005, letn. 53, št. 2, str. [153]-170, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30087778]