Slovenski jezik III – Jezikoslovni seminar

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študenta usposobiti za samostojno jezikoslovno raziskovalno delo po vnaprej pripravljenem delovnem načrtu. Podcilje predstavljajo usposobitev študenta za prepoznavanje relevantnih raziskovalnih tem, za kritično razmišljanje, za kritično vrednotenje prebranega, za vključevanje lastnega dela v kontekst obstoječega znanja, za organizacijo podatkov in jezikoslovno argumentacijo, za koherentno pisno in ustno predstavljanje svojega dela ter za predstavljanje vmesnih in končnih rezultatov po vsebinskih in oblikovnih standardih stroke.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno opravljajne predmeta je potrebno znanje vseh jezikoslpovnih predmetov na programu.

Vsebina

Predmet uvede študenta v strokovne veščine potrebne za samostojno funkcioniranje v jezikoslovni stroki. Teme vključujejo prepoznavanje raziskovalno relevantne teme, izbor temi primerne metode, kritično vrednotenje prebranega, strukturiranje argumentacije v jezikoslovju, metode zbiranja in predstavljanja relevantnih podatkov, iskanje in izbor relevantne literature, spoštovanje intelektualne lastnine in ustrezno navajanje virov, strukturiranje pisnega poročila o raziskovalnem delu, priprava javne predstavitve raziskovalnega dela, priprava osnutka teme pred začetkom raziskovalnega dela, priprava konferenčnega izročka iz opravljenega raziskovalnega dela.

Študent pod vodstvom pripravi izvirno končno seminarsko nalogo, za katero mora v kontekstu obstoječe literature samostojno zbrati podatke in opraviti analizo, rezultate pa predstaviti v končni javni razredni predstavitvi. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti na študijskem programu, saj lahko tema za seminarsko nalogo načeloma prihaja s področja kateregakoli jezikoslovnega predmeta.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo poznal v stroki veljavne vsebinske in oblikovne standarde raziskovalnega dela in usvojil veščine, potrebne za izpeljavo vseh korakov samostojnega jezikoslovnega raziskovalnega dela in s tem izpeljavo vseh korakov diplomskega dela iz jezikoslovnih vsebin, vključno z zagovorom.

Temeljna literatura in viri

  • Macaulay, M. 2011. Surviving Linguistics: A Guide for Graduate Students (2. izdaja). Somerville, MA: Cascadilla Press. Katalog
  • Wray, A., K. Trott, A. Bloomer. 1998. Projects in Linguistics. A Practical Guide to Researching Language. London: Arnold. Katalog E-gradivo
  • Sproti izdajano dopolnilno gradivo za posamezne poučevane veščine
  • Vsa literatura jezikoslovnih predmetov na programu in dodatna literatura, predpisana glede na temo posameznikove seminarske naloge

Načini ocenjevanja

Redna aktivna udeležba na seminarju, sprotne domače naloge, končna seminarska naloga in razredno predstavljanje svojega dela. Za uspešno zaključen seminar morajo biti uspešno opravljene tudi vse sprotne obveznosti posamično (60% seminarska naloga, 20% predstavitev seminarske naloge, 20% sprotno delo).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Rok Žaucer je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so morfologija in skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) ter sociolingvistika in jezikovno svetovanje. Na področju raziskav morfologije je njegova pozornost usmerjena predvsem v besedotvorje in v vmesnik med morfologijo in skladnjo.
Izbor člankov:
ŽAUCER, Rok. The syntax of perdurative-prefixed verbs and the VP-internal/VP-external prefix distinction. V: ZIKOVÁ, Markéta (ur.), DOČEKAL, Mojmír (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 2147835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-REŠETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
ŽAUCER, Rok. The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external slavic prefixes. V: SMIRNOVA, Anastasia (ur.), MIHALIČEK, Vedrana (ur.), RESSUE, Lauren (ur.). Formal studies in Slavic linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars, cop. 2010, str. 54-102. [COBISS.SI-ID 1411835]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On clitic doubling in Gorica Slovenian. V: FRANKS, Steven (ur.), CHIDAMBARAM, Vrinda (ur.), JOSEPH, Brian D. (ur.). A linguist's linguist : studies in South Slavic linguistics in honor of E. Wayles Browne. Bloomingdale: Slavica, 2009, str. 281-295. [COBISS.SI-ID 1109243]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]