Pragmatika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z dosedanjimi in najnovejšimi dosežki jezikoslovne teorije na področju pragmatike;
• Seznanjanje z glavnimi temami, kot so implikacije in pomenske posledice in njihov vpliv na interpretacijo jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

Predmet je uvodni pregled klasičnih in sodobnih teoretiziranj na področju pragmatike, ki raziskuje vlogo konteksta pri interpretacij lingvističnega pomena. Primarni cilj bo raziskava fenomenov kot so implikacije in pomenske predpostavke, ter ločevanje med semantiko in pragmatiko.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje klasičnega in sodobnega razpravljanja na področju pragmatike kot:
Konverzacijske implikature
- Griceove maksime
- Skalarne implikature
- Projekcija implikature
Pomenska predpostavka
- Akomodacija predpostavk
- Projekcija predpostavke
- Določnost in nedoločnost
Odvisnost od konteksta
- Oženje domene
- Kazalnost
Teorija govornih dejanj
- Lokucija, ilokucija, perlokucija

Temeljna literatura in viri

• Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
• Levinson, S. 2000. Presumptive meanings: The theory of generalizedconversational implicature. Cambridge, MA: MIT Press. Katalog
• Horn, L. and G. Ward (eds.) 2004. The handbook of pragmatics. Blackwell. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah. • 2 domače naloge. • pisni ali ustni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011, str. 121-145.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguist. inq., 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.

STATEVA, Penka, How different are different degree expressions? MIT Working papers in Linguistics, 2002.