Jezikovnosvetovalni seminar 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je na podlagi nadaljnjega praktičnega dela v jezikovnem svetovanju oziroma na podlagi nadaljnjih resničnih vprašanj, zbranih preko neodvisno delujoče jezikovne svetovalnice, študentu omogočiti izostritev sposobnosti, v osnovnem obsegu pridobljenih pri Jezikovnosvetovalnem seminarju, še posebej hitrega prepoznavanja demokratičnih in nedemokratičnih lastnosti svetovanja, sposobnosti prepoznavanja vzorcev v sistemsko, zvrstno in normativno večplastnih podatkih, napredne uporabe jezikovnih priročnikov in jezikovnih tehnologij, ki so za to potrebni, in uspešnega posredovanja ugotovitev laični javnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vpis je opravljen izpit iz predmeta Jezikovnosvetovalni seminar 1.

Vsebina

Predmet predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo predmeta Jezikovnosvetovalni seminar. Na podlagi vodenega pripravljanja odgovorov na vedno nova vprašanja, ki prihajajo na svetovalnico ŠUSS, študenti poglabljajo sposobnost demokratičnega jezikovnega svetovanja, uporabe jezikovnih virov in tehnologij, preverjanja dejanske rabe, iskanja vzorcev v sistemsko, zvrstno in normativno večplastnih podatkih in razlikovanja med hitrim svetovanjem in lektoriranjem na eni strani ter razlagalnim in demokratičnim svetovanjem na drugi strani. Demokratični pristop k svetovanju se glede metod, načel in rezultatov ves čas aktivno primerja s tradicionalnejšimi pristopi k jezikovnemu svetovanju in s klasičnim lektoriranjem.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo nadgrajeval sposobnost jezikoslovnega razmišljanja o konkretnih problemih in predstavljanja jezikoslovnih argumentov laični javnosti. Ob resničnih primerih bo izurjenost v uporabi jezikovnih priročnikov in za svetovanje relevantnih jezikovnih tehnologij dvignil na raven, ki zadostuje za samostojno jezikovnosvetovalno delo. Študent bo imel trdno podlago za demokratično svetovanje, trdno uzaveščeno zavedanje razlikovanja med nesistemskostjo in normativno nesprejemljivostjo in dobro razvito sposobnost razlage različnih intuicij skozi prepoznavanje različnih jezikovnih podsistemov.

Temeljna literatura in viri

  • Med morebitno obvezno literaturo spadajo vsi jezikovni priročniki, slovarji, slovnice, pravopisi, popravopisi itd. s podatki, vezanimi na vsakokratno konkretno temo
  • Med morebitno obvezno literaturo spadajo vsi na vsakokratno konkretno temo vezani zapisi v raznih jezikovnih svetovalnicah, jezikovnih kotičkih itd.

Načini ocenjevanja

Ocena vključuje: 1. redno aktivno udeležbo na seminarju (10%), 2. oceno vsaj dveh (odvisno od dolžine) samostojnih odgovorov, ki bosta ustrezala ŠUSS-ovemu standardu (60%), in 3. sprotnih domačih nalog (30%).

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) in sociolingvistika ter jezikovno svetovanje.
Izr. prof. dr. Rok Žaucer je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Njegova raziskovalna področja so morfologija in skladnja (predvsem na podatkih iz slovenščine) ter sociolingvistika in jezikovno svetovanje.

Izbor člankov za oba:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju - na primeru diskurza o odnosih z javnostjo/javnostmi. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.). Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 100-115. [COBISS.SI-ID 33321005]
ŽAUCER, Rok, MARUŠIČ, Franc. Jezikovno svetovanje, praksa in ideali. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 449-456. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Zaucer_Marusic.pdf. [COBISS.SI-ID 1290235]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Jezikovnosvetovalna služba kot vzdrževalec jezikovnega prestiža ter nujen pripomoček jezikovnim načrtovalcem. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000, zv. 1, str. [269]-279. [COBISS.SI-ID 472059]
ŽAUCER, Rok, MARUŠIČ, Franc. Language issues in an emarging expanded European Union : a case study of Slovenia. Culturelink, 1999, no. 27, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 471803]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, VEROVNIK, Tina, POTRATO, Tina, MARVIN, Tatjana, TOMAŽIN, Petra, ŽELEZNIKAR, Jaka, SAKSIDA, Amanda. ŠUSS : [1998-2000] : študentska skrb za slovenščino, (Knjižna zbirka Posebne izdaje). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 302 str. ISBN 961-6356-40-2. [COBISS.SI-ID 112201472]